ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صفرعلی طالاری، بهرام کاظمی، حسین هوشیار، رقیه علیزاده، محسن اربابی، سید غلامعباس موسوی، محمدرضا طالاری، حمیدرضا نیک یار، احمد سبحانی، (1391). بررسی وجود موتاسیون در ژن مقاومت دارویی لیشمانیازیس جلدی، مجله فیض، 16(3)، 235. magiran.com/p1005513
Safarali Talari , Bahram Kazemi, Hosain Hooshyar, Roghayeh Alizadeh, Mohsen Arbabi, Sayyed Gholam Abbas Mousavi, Mohammad Reza Talari, Hamid Reza Nikyar, Sobhani, (2012). Identification of mutation for drug resistance gene in cutaneous leishmaniasis, Feyz, 16(3), 235. magiran.com/p1005513
صفرعلی طالاری، بهرام کاظمی، حسین هوشیار، رقیه علیزاده، محسن اربابی، سید غلامعباس موسوی، محمدرضا طالاری، حمیدرضا نیک یار، احمد سبحانی، بررسی وجود موتاسیون در ژن مقاومت دارویی لیشمانیازیس جلدی. مجله فیض، 1391؛ 16(3): 235. magiran.com/p1005513
Safarali Talari , Bahram Kazemi, Hosain Hooshyar, Roghayeh Alizadeh, Mohsen Arbabi, Sayyed Gholam Abbas Mousavi, Mohammad Reza Talari, Hamid Reza Nikyar, Sobhani, Identification of mutation for drug resistance gene in cutaneous leishmaniasis, Feyz, 2012; 16(3): 235. magiran.com/p1005513
صفرعلی طالاری، بهرام کاظمی، حسین هوشیار، رقیه علیزاده، محسن اربابی، سید غلامعباس موسوی، محمدرضا طالاری، حمیدرضا نیک یار، احمد سبحانی، "بررسی وجود موتاسیون در ژن مقاومت دارویی لیشمانیازیس جلدی"، مجله فیض 16، شماره 3 (1391): 235. magiran.com/p1005513
Safarali Talari , Bahram Kazemi, Hosain Hooshyar, Roghayeh Alizadeh, Mohsen Arbabi, Sayyed Gholam Abbas Mousavi, Mohammad Reza Talari, Hamid Reza Nikyar, Sobhani, "Identification of mutation for drug resistance gene in cutaneous leishmaniasis", Feyz 16, no.3 (2012): 235. magiran.com/p1005513
صفرعلی طالاری، بهرام کاظمی، حسین هوشیار، رقیه علیزاده، محسن اربابی، سید غلامعباس موسوی، محمدرضا طالاری، حمیدرضا نیک یار، احمد سبحانی، (1391). 'بررسی وجود موتاسیون در ژن مقاومت دارویی لیشمانیازیس جلدی'، مجله فیض، 16(3)، صص.235. magiran.com/p1005513
Safarali Talari , Bahram Kazemi, Hosain Hooshyar, Roghayeh Alizadeh, Mohsen Arbabi, Sayyed Gholam Abbas Mousavi, Mohammad Reza Talari, Hamid Reza Nikyar, Sobhani, (2012). 'Identification of mutation for drug resistance gene in cutaneous leishmaniasis', Feyz, 16(3), pp.235. magiran.com/p1005513
صفرعلی طالاری؛ بهرام کاظمی؛ حسین هوشیار؛ رقیه علیزاده؛ محسن اربابی؛ سید غلامعباس موسوی؛ محمدرضا طالاری؛ حمیدرضا نیک یار؛ احمد سبحانی. "بررسی وجود موتاسیون در ژن مقاومت دارویی لیشمانیازیس جلدی". مجله فیض، 16 ،3 ، 1391، 235. magiran.com/p1005513
Safarali Talari ; Bahram Kazemi; Hosain Hooshyar; Roghayeh Alizadeh; Mohsen Arbabi; Sayyed Gholam Abbas Mousavi; Mohammad Reza Talari; Hamid Reza Nikyar; Sobhani. "Identification of mutation for drug resistance gene in cutaneous leishmaniasis", Feyz, 16, 3, 2012, 235. magiran.com/p1005513
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال