ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کبری شیاسی آرانی، سید عمادالدین قاسمی، سید علیرضا مروجی، آمنه شاهپوری آرانی، (1391). فراوانی سندروم متابولیک و دیابت نوع 2 در کودکان و نوجوانان چاق شهر کاشان طی سال های 1388 تا 1389، مجله فیض، 16(3)، 240. magiran.com/p1005514
Kobra Shiasi-Arani , Sayyed Emadedin Ghasemi, Sayyed Alireza Moravveji, Ameneh Shahpouri-Arani, (2012). Frequency of metabolic syndrome and type 2 diabetes among the obese children and adolescents in Kashan during 2009-11, Feyz, 16(3), 240. magiran.com/p1005514
کبری شیاسی آرانی، سید عمادالدین قاسمی، سید علیرضا مروجی، آمنه شاهپوری آرانی، فراوانی سندروم متابولیک و دیابت نوع 2 در کودکان و نوجوانان چاق شهر کاشان طی سال های 1388 تا 1389. مجله فیض، 1391؛ 16(3): 240. magiran.com/p1005514
Kobra Shiasi-Arani , Sayyed Emadedin Ghasemi, Sayyed Alireza Moravveji, Ameneh Shahpouri-Arani, Frequency of metabolic syndrome and type 2 diabetes among the obese children and adolescents in Kashan during 2009-11, Feyz, 2012; 16(3): 240. magiran.com/p1005514
کبری شیاسی آرانی، سید عمادالدین قاسمی، سید علیرضا مروجی، آمنه شاهپوری آرانی، "فراوانی سندروم متابولیک و دیابت نوع 2 در کودکان و نوجوانان چاق شهر کاشان طی سال های 1388 تا 1389"، مجله فیض 16، شماره 3 (1391): 240. magiran.com/p1005514
Kobra Shiasi-Arani , Sayyed Emadedin Ghasemi, Sayyed Alireza Moravveji, Ameneh Shahpouri-Arani, "Frequency of metabolic syndrome and type 2 diabetes among the obese children and adolescents in Kashan during 2009-11", Feyz 16, no.3 (2012): 240. magiran.com/p1005514
کبری شیاسی آرانی، سید عمادالدین قاسمی، سید علیرضا مروجی، آمنه شاهپوری آرانی، (1391). 'فراوانی سندروم متابولیک و دیابت نوع 2 در کودکان و نوجوانان چاق شهر کاشان طی سال های 1388 تا 1389'، مجله فیض، 16(3)، صص.240. magiran.com/p1005514
Kobra Shiasi-Arani , Sayyed Emadedin Ghasemi, Sayyed Alireza Moravveji, Ameneh Shahpouri-Arani, (2012). 'Frequency of metabolic syndrome and type 2 diabetes among the obese children and adolescents in Kashan during 2009-11', Feyz, 16(3), pp.240. magiran.com/p1005514
کبری شیاسی آرانی؛ سید عمادالدین قاسمی؛ سید علیرضا مروجی؛ آمنه شاهپوری آرانی. "فراوانی سندروم متابولیک و دیابت نوع 2 در کودکان و نوجوانان چاق شهر کاشان طی سال های 1388 تا 1389". مجله فیض، 16 ،3 ، 1391، 240. magiran.com/p1005514
Kobra Shiasi-Arani ; Sayyed Emadedin Ghasemi; Sayyed Alireza Moravveji; Ameneh Shahpouri-Arani. "Frequency of metabolic syndrome and type 2 diabetes among the obese children and adolescents in Kashan during 2009-11", Feyz, 16, 3, 2012, 240. magiran.com/p1005514
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال