ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر الماسی حشیانی، سهیلا زارعی فر، اکبر هاشمی طیر، (1391). تعیین میزان بقا لوسمی حاد کودکان بر اساس وضعیت عود بیماری در بیمارستان شهید فقیهی شیراز طی سال های 1383تا 1388، مجله فیض، 16(3)، 248. magiran.com/p1005515
Amir Almasi-Hashiani , Soheila Zareifar, Akbar Hashemi-Teir, (2012). Survival rate among children with acute lymphoblastic leukemia based on their relapse status in Shiraz Shahid Faghihi hospital during 2004-9, Feyz, 16(3), 248. magiran.com/p1005515
امیر الماسی حشیانی، سهیلا زارعی فر، اکبر هاشمی طیر، تعیین میزان بقا لوسمی حاد کودکان بر اساس وضعیت عود بیماری در بیمارستان شهید فقیهی شیراز طی سال های 1383تا 1388. مجله فیض، 1391؛ 16(3): 248. magiran.com/p1005515
Amir Almasi-Hashiani , Soheila Zareifar, Akbar Hashemi-Teir, Survival rate among children with acute lymphoblastic leukemia based on their relapse status in Shiraz Shahid Faghihi hospital during 2004-9, Feyz, 2012; 16(3): 248. magiran.com/p1005515
امیر الماسی حشیانی، سهیلا زارعی فر، اکبر هاشمی طیر، "تعیین میزان بقا لوسمی حاد کودکان بر اساس وضعیت عود بیماری در بیمارستان شهید فقیهی شیراز طی سال های 1383تا 1388"، مجله فیض 16، شماره 3 (1391): 248. magiran.com/p1005515
Amir Almasi-Hashiani , Soheila Zareifar, Akbar Hashemi-Teir, "Survival rate among children with acute lymphoblastic leukemia based on their relapse status in Shiraz Shahid Faghihi hospital during 2004-9", Feyz 16, no.3 (2012): 248. magiran.com/p1005515
امیر الماسی حشیانی، سهیلا زارعی فر، اکبر هاشمی طیر، (1391). 'تعیین میزان بقا لوسمی حاد کودکان بر اساس وضعیت عود بیماری در بیمارستان شهید فقیهی شیراز طی سال های 1383تا 1388'، مجله فیض، 16(3)، صص.248. magiran.com/p1005515
Amir Almasi-Hashiani , Soheila Zareifar, Akbar Hashemi-Teir, (2012). 'Survival rate among children with acute lymphoblastic leukemia based on their relapse status in Shiraz Shahid Faghihi hospital during 2004-9', Feyz, 16(3), pp.248. magiran.com/p1005515
امیر الماسی حشیانی؛ سهیلا زارعی فر؛ اکبر هاشمی طیر. "تعیین میزان بقا لوسمی حاد کودکان بر اساس وضعیت عود بیماری در بیمارستان شهید فقیهی شیراز طی سال های 1383تا 1388". مجله فیض، 16 ،3 ، 1391، 248. magiran.com/p1005515
Amir Almasi-Hashiani ; Soheila Zareifar; Akbar Hashemi-Teir. "Survival rate among children with acute lymphoblastic leukemia based on their relapse status in Shiraz Shahid Faghihi hospital during 2004-9", Feyz, 16, 3, 2012, 248. magiran.com/p1005515
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال