ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود محامی اسکویی، عبدالحسین دلیمی، مهدی فروزنده مقدم، محمد باقر رکنی، (1391). میزان شیوع و شدت آلودگی به فاسیولوزیس دامی در شش استان ایران طی سال های 1388تا 1389، مجله فیض، 16(3)، 254. magiran.com/p1005516
Mahmood Mahami-Oskouei, Abdolhosein Dalimi, Mahdi Forouzandeh-Moghadam, Mohammad Bagher Rokni, (2012). Prevalence and severity of animal Fasciolosis in six provinces of Iran, Feyz, 16(3), 254. magiran.com/p1005516
محمود محامی اسکویی، عبدالحسین دلیمی، مهدی فروزنده مقدم، محمد باقر رکنی، میزان شیوع و شدت آلودگی به فاسیولوزیس دامی در شش استان ایران طی سال های 1388تا 1389. مجله فیض، 1391؛ 16(3): 254. magiran.com/p1005516
Mahmood Mahami-Oskouei, Abdolhosein Dalimi, Mahdi Forouzandeh-Moghadam, Mohammad Bagher Rokni, Prevalence and severity of animal Fasciolosis in six provinces of Iran, Feyz, 2012; 16(3): 254. magiran.com/p1005516
محمود محامی اسکویی، عبدالحسین دلیمی، مهدی فروزنده مقدم، محمد باقر رکنی، "میزان شیوع و شدت آلودگی به فاسیولوزیس دامی در شش استان ایران طی سال های 1388تا 1389"، مجله فیض 16، شماره 3 (1391): 254. magiran.com/p1005516
Mahmood Mahami-Oskouei, Abdolhosein Dalimi, Mahdi Forouzandeh-Moghadam, Mohammad Bagher Rokni, "Prevalence and severity of animal Fasciolosis in six provinces of Iran", Feyz 16, no.3 (2012): 254. magiran.com/p1005516
محمود محامی اسکویی، عبدالحسین دلیمی، مهدی فروزنده مقدم، محمد باقر رکنی، (1391). 'میزان شیوع و شدت آلودگی به فاسیولوزیس دامی در شش استان ایران طی سال های 1388تا 1389'، مجله فیض، 16(3)، صص.254. magiran.com/p1005516
Mahmood Mahami-Oskouei, Abdolhosein Dalimi, Mahdi Forouzandeh-Moghadam, Mohammad Bagher Rokni, (2012). 'Prevalence and severity of animal Fasciolosis in six provinces of Iran', Feyz, 16(3), pp.254. magiran.com/p1005516
محمود محامی اسکویی؛ عبدالحسین دلیمی؛ مهدی فروزنده مقدم؛ محمد باقر رکنی. "میزان شیوع و شدت آلودگی به فاسیولوزیس دامی در شش استان ایران طی سال های 1388تا 1389". مجله فیض، 16 ،3 ، 1391، 254. magiran.com/p1005516
Mahmood Mahami-Oskouei; Abdolhosein Dalimi; Mahdi Forouzandeh-Moghadam; Mohammad Bagher Rokni. "Prevalence and severity of animal Fasciolosis in six provinces of Iran", Feyz, 16, 3, 2012, 254. magiran.com/p1005516
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال