ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسحق رحیمیان بوگر، محمدرضا مهاجری تهرانی، (1391). عوامل خطر بروز افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، مجله فیض، 16(3)، 261. magiran.com/p1005518
Eshagh Rahimian-Boogar, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani, (2012). Risk factors associated with depression in type 2 diabetics, Feyz, 16(3), 261. magiran.com/p1005518
اسحق رحیمیان بوگر، محمدرضا مهاجری تهرانی، عوامل خطر بروز افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. مجله فیض، 1391؛ 16(3): 261. magiran.com/p1005518
Eshagh Rahimian-Boogar, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani, Risk factors associated with depression in type 2 diabetics, Feyz, 2012; 16(3): 261. magiran.com/p1005518
اسحق رحیمیان بوگر، محمدرضا مهاجری تهرانی، "عوامل خطر بروز افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2"، مجله فیض 16، شماره 3 (1391): 261. magiran.com/p1005518
Eshagh Rahimian-Boogar, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani, "Risk factors associated with depression in type 2 diabetics", Feyz 16, no.3 (2012): 261. magiran.com/p1005518
اسحق رحیمیان بوگر، محمدرضا مهاجری تهرانی، (1391). 'عوامل خطر بروز افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2'، مجله فیض، 16(3)، صص.261. magiran.com/p1005518
Eshagh Rahimian-Boogar, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani, (2012). 'Risk factors associated with depression in type 2 diabetics', Feyz, 16(3), pp.261. magiran.com/p1005518
اسحق رحیمیان بوگر؛ محمدرضا مهاجری تهرانی. "عوامل خطر بروز افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2". مجله فیض، 16 ،3 ، 1391، 261. magiran.com/p1005518
Eshagh Rahimian-Boogar; Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani. "Risk factors associated with depression in type 2 diabetics", Feyz, 16, 3, 2012, 261. magiran.com/p1005518
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال