ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داورخواه ربانی، محمود بیگدلی، فائزه قدمی، (1391). مقایسه اثر فرآیند الکتروشیمیایی و انعقاد با آلوم بر حذف کدورت و باکتری های کلیفرم، مجله فیض، 16(3)، 273. magiran.com/p1005519
Davarhkah Rabbani , Mahmood Bigdeli, Faezeh Ghadami, (2012). Comparing the effect of electrochemical process and Alum coagulation in removing turbidity and coliform bacteria from the synthetic wastewater, Feyz, 16(3), 273. magiran.com/p1005519
داورخواه ربانی، محمود بیگدلی، فائزه قدمی، مقایسه اثر فرآیند الکتروشیمیایی و انعقاد با آلوم بر حذف کدورت و باکتری های کلیفرم. مجله فیض، 1391؛ 16(3): 273. magiran.com/p1005519
Davarhkah Rabbani , Mahmood Bigdeli, Faezeh Ghadami, Comparing the effect of electrochemical process and Alum coagulation in removing turbidity and coliform bacteria from the synthetic wastewater, Feyz, 2012; 16(3): 273. magiran.com/p1005519
داورخواه ربانی، محمود بیگدلی، فائزه قدمی، "مقایسه اثر فرآیند الکتروشیمیایی و انعقاد با آلوم بر حذف کدورت و باکتری های کلیفرم"، مجله فیض 16، شماره 3 (1391): 273. magiran.com/p1005519
Davarhkah Rabbani , Mahmood Bigdeli, Faezeh Ghadami, "Comparing the effect of electrochemical process and Alum coagulation in removing turbidity and coliform bacteria from the synthetic wastewater", Feyz 16, no.3 (2012): 273. magiran.com/p1005519
داورخواه ربانی، محمود بیگدلی، فائزه قدمی، (1391). 'مقایسه اثر فرآیند الکتروشیمیایی و انعقاد با آلوم بر حذف کدورت و باکتری های کلیفرم'، مجله فیض، 16(3)، صص.273. magiran.com/p1005519
Davarhkah Rabbani , Mahmood Bigdeli, Faezeh Ghadami, (2012). 'Comparing the effect of electrochemical process and Alum coagulation in removing turbidity and coliform bacteria from the synthetic wastewater', Feyz, 16(3), pp.273. magiran.com/p1005519
داورخواه ربانی؛ محمود بیگدلی؛ فائزه قدمی. "مقایسه اثر فرآیند الکتروشیمیایی و انعقاد با آلوم بر حذف کدورت و باکتری های کلیفرم". مجله فیض، 16 ،3 ، 1391، 273. magiran.com/p1005519
Davarhkah Rabbani ; Mahmood Bigdeli; Faezeh Ghadami. "Comparing the effect of electrochemical process and Alum coagulation in removing turbidity and coliform bacteria from the synthetic wastewater", Feyz, 16, 3, 2012, 273. magiran.com/p1005519
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال