ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد یگانه مقدم، حسن فرجی پور، محمد حاجی جعفری، محمدرضا زاهدی، بتول طباطبایی، (1391). بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های عمقی گردن در بیماران بستری در بیمارستان متینی کاشان از مهرماه 1385 لغایت مهرماه 1386، مجله فیض، 16(3)، 282. magiran.com/p1005520
Ahmad Yeghane-Moghadam, Hasan Farajipour, Mohammad Haji-Jafari, Mohammadreza Zahedi, Batool Tabatabaee, (2012). Epidemiologic evaluation of deep neck infections among the hospitalized patients in Kashan Matini hospital (September 2006-August 2007), Feyz, 16(3), 282. magiran.com/p1005520
احمد یگانه مقدم، حسن فرجی پور، محمد حاجی جعفری، محمدرضا زاهدی، بتول طباطبایی، بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های عمقی گردن در بیماران بستری در بیمارستان متینی کاشان از مهرماه 1385 لغایت مهرماه 1386. مجله فیض، 1391؛ 16(3): 282. magiran.com/p1005520
Ahmad Yeghane-Moghadam, Hasan Farajipour, Mohammad Haji-Jafari, Mohammadreza Zahedi, Batool Tabatabaee, Epidemiologic evaluation of deep neck infections among the hospitalized patients in Kashan Matini hospital (September 2006-August 2007), Feyz, 2012; 16(3): 282. magiran.com/p1005520
احمد یگانه مقدم، حسن فرجی پور، محمد حاجی جعفری، محمدرضا زاهدی، بتول طباطبایی، "بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های عمقی گردن در بیماران بستری در بیمارستان متینی کاشان از مهرماه 1385 لغایت مهرماه 1386"، مجله فیض 16، شماره 3 (1391): 282. magiran.com/p1005520
Ahmad Yeghane-Moghadam, Hasan Farajipour, Mohammad Haji-Jafari, Mohammadreza Zahedi, Batool Tabatabaee, "Epidemiologic evaluation of deep neck infections among the hospitalized patients in Kashan Matini hospital (September 2006-August 2007)", Feyz 16, no.3 (2012): 282. magiran.com/p1005520
احمد یگانه مقدم، حسن فرجی پور، محمد حاجی جعفری، محمدرضا زاهدی، بتول طباطبایی، (1391). 'بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های عمقی گردن در بیماران بستری در بیمارستان متینی کاشان از مهرماه 1385 لغایت مهرماه 1386'، مجله فیض، 16(3)، صص.282. magiran.com/p1005520
Ahmad Yeghane-Moghadam, Hasan Farajipour, Mohammad Haji-Jafari, Mohammadreza Zahedi, Batool Tabatabaee, (2012). 'Epidemiologic evaluation of deep neck infections among the hospitalized patients in Kashan Matini hospital (September 2006-August 2007)', Feyz, 16(3), pp.282. magiran.com/p1005520
احمد یگانه مقدم؛ حسن فرجی پور؛ محمد حاجی جعفری؛ محمدرضا زاهدی؛ بتول طباطبایی. "بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های عمقی گردن در بیماران بستری در بیمارستان متینی کاشان از مهرماه 1385 لغایت مهرماه 1386". مجله فیض، 16 ،3 ، 1391، 282. magiran.com/p1005520
Ahmad Yeghane-Moghadam; Hasan Farajipour; Mohammad Haji-Jafari; Mohammadreza Zahedi; Batool Tabatabaee. "Epidemiologic evaluation of deep neck infections among the hospitalized patients in Kashan Matini hospital (September 2006-August 2007)", Feyz, 16, 3, 2012, 282. magiran.com/p1005520
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال