ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر کجباف، کورش هادیان، (1391). الگوی مدیریت بحران در دوره ی قاجار با تاکید بر نقش دولت مردان کرد در مدیریت بحران سالار، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، 3(10)، 115. magiran.com/p1007254
Ali – Akbar Kajbaf, Kurosh Hadian, (2012). Pattern of Crisis Management in Qajar Era Emphatically on the Kurdish High - RanKings Role in Managing Salar's Crisis, Journal of Historical Studies of Islam, 3(10), 115. magiran.com/p1007254
علی اکبر کجباف، کورش هادیان، الگوی مدیریت بحران در دوره ی قاجار با تاکید بر نقش دولت مردان کرد در مدیریت بحران سالار. فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، 1391؛ 3(10): 115. magiran.com/p1007254
Ali – Akbar Kajbaf, Kurosh Hadian, Pattern of Crisis Management in Qajar Era Emphatically on the Kurdish High - RanKings Role in Managing Salar's Crisis, Journal of Historical Studies of Islam, 2012; 3(10): 115. magiran.com/p1007254
علی اکبر کجباف، کورش هادیان، "الگوی مدیریت بحران در دوره ی قاجار با تاکید بر نقش دولت مردان کرد در مدیریت بحران سالار"، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام 3، شماره 10 (1391): 115. magiran.com/p1007254
Ali – Akbar Kajbaf, Kurosh Hadian, "Pattern of Crisis Management in Qajar Era Emphatically on the Kurdish High - RanKings Role in Managing Salar's Crisis", Journal of Historical Studies of Islam 3, no.10 (2012): 115. magiran.com/p1007254
علی اکبر کجباف، کورش هادیان، (1391). 'الگوی مدیریت بحران در دوره ی قاجار با تاکید بر نقش دولت مردان کرد در مدیریت بحران سالار'، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، 3(10)، صص.115. magiran.com/p1007254
Ali – Akbar Kajbaf, Kurosh Hadian, (2012). 'Pattern of Crisis Management in Qajar Era Emphatically on the Kurdish High - RanKings Role in Managing Salar's Crisis', Journal of Historical Studies of Islam, 3(10), pp.115. magiran.com/p1007254
علی اکبر کجباف؛ کورش هادیان. "الگوی مدیریت بحران در دوره ی قاجار با تاکید بر نقش دولت مردان کرد در مدیریت بحران سالار". فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، 3 ،10 ، 1391، 115. magiran.com/p1007254
Ali – Akbar Kajbaf; Kurosh Hadian. "Pattern of Crisis Management in Qajar Era Emphatically on the Kurdish High - RanKings Role in Managing Salar's Crisis", Journal of Historical Studies of Islam, 3, 10, 2012, 115. magiran.com/p1007254
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال