ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده هاجر شارمی، فروزان میلانی، دکترمرجان توفیقی، فاطمه سلامت، سیده فاطمه دلیل حیرتی، (1391). تاثیر افزودن پروپرانولول به اکسی توسین در موفقیت تحریک لیبر، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 21(82)، 57. magiran.com/p1008542
Sharami S.H., Milani F., Tofighi M., Salamt F., Dalil Heirati S.F, (2012). Effect of Oxytocin Plus Propranolol on The Success of Labor Augmentation, Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 21(82), 57. magiran.com/p1008542
سیده هاجر شارمی، فروزان میلانی، دکترمرجان توفیقی، فاطمه سلامت، سیده فاطمه دلیل حیرتی، تاثیر افزودن پروپرانولول به اکسی توسین در موفقیت تحریک لیبر. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 1391؛ 21(82): 57. magiran.com/p1008542
Sharami S.H., Milani F., Tofighi M., Salamt F., Dalil Heirati S.F, Effect of Oxytocin Plus Propranolol on The Success of Labor Augmentation, Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 2012; 21(82): 57. magiran.com/p1008542
سیده هاجر شارمی، فروزان میلانی، دکترمرجان توفیقی، فاطمه سلامت، سیده فاطمه دلیل حیرتی، "تاثیر افزودن پروپرانولول به اکسی توسین در موفقیت تحریک لیبر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 21، شماره 82 (1391): 57. magiran.com/p1008542
Sharami S.H., Milani F., Tofighi M., Salamt F., Dalil Heirati S.F, "Effect of Oxytocin Plus Propranolol on The Success of Labor Augmentation", Journal Of Guilan University Of Medical Sciences 21, no.82 (2012): 57. magiran.com/p1008542
سیده هاجر شارمی، فروزان میلانی، دکترمرجان توفیقی، فاطمه سلامت، سیده فاطمه دلیل حیرتی، (1391). 'تاثیر افزودن پروپرانولول به اکسی توسین در موفقیت تحریک لیبر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 21(82)، صص.57. magiran.com/p1008542
Sharami S.H., Milani F., Tofighi M., Salamt F., Dalil Heirati S.F, (2012). 'Effect of Oxytocin Plus Propranolol on The Success of Labor Augmentation', Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 21(82), pp.57. magiran.com/p1008542
سیده هاجر شارمی؛ فروزان میلانی؛ دکترمرجان توفیقی؛ فاطمه سلامت؛ سیده فاطمه دلیل حیرتی. "تاثیر افزودن پروپرانولول به اکسی توسین در موفقیت تحریک لیبر". مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 21 ،82 ، 1391، 57. magiran.com/p1008542
Sharami S.H.; Milani F.; Tofighi M.; Salamt F.; Dalil Heirati S.F. "Effect of Oxytocin Plus Propranolol on The Success of Labor Augmentation", Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 21, 82, 2012, 57. magiran.com/p1008542
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال