ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالحسین شکورنیا، پوراندخت اسدالهی، حسین الهام پور، علی خدادادی، (1391). مقایسه ی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد مشاوره و راهنمایی، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 2(3)، 1. magiran.com/p1008619
Shakurnia Abdolhossein, Sadollahi Pourandokht, Elhampour Hossein, Khodadadi Ali, (2012). Comparison of instructors and student's opinions towards academic advising and counseling students in AJUMS, Educational Developement of Jundishapur, 2(3), 1. magiran.com/p1008619
عبدالحسین شکورنیا، پوراندخت اسدالهی، حسین الهام پور، علی خدادادی، مقایسه ی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد مشاوره و راهنمایی. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1391؛ 2(3): 1. magiran.com/p1008619
Shakurnia Abdolhossein, Sadollahi Pourandokht, Elhampour Hossein, Khodadadi Ali, Comparison of instructors and student's opinions towards academic advising and counseling students in AJUMS, Educational Developement of Jundishapur, 2012; 2(3): 1. magiran.com/p1008619
عبدالحسین شکورنیا، پوراندخت اسدالهی، حسین الهام پور، علی خدادادی، "مقایسه ی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد مشاوره و راهنمایی"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 2، شماره 3 (1391): 1. magiran.com/p1008619
Shakurnia Abdolhossein, Sadollahi Pourandokht, Elhampour Hossein, Khodadadi Ali, "Comparison of instructors and student's opinions towards academic advising and counseling students in AJUMS", Educational Developement of Jundishapur 2, no.3 (2012): 1. magiran.com/p1008619
عبدالحسین شکورنیا، پوراندخت اسدالهی، حسین الهام پور، علی خدادادی، (1391). 'مقایسه ی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد مشاوره و راهنمایی'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 2(3)، صص.1. magiran.com/p1008619
Shakurnia Abdolhossein, Sadollahi Pourandokht, Elhampour Hossein, Khodadadi Ali, (2012). 'Comparison of instructors and student's opinions towards academic advising and counseling students in AJUMS', Educational Developement of Jundishapur, 2(3), pp.1. magiran.com/p1008619
عبدالحسین شکورنیا؛ پوراندخت اسدالهی؛ حسین الهام پور؛ علی خدادادی. "مقایسه ی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد مشاوره و راهنمایی". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 2 ،3 ، 1391، 1. magiran.com/p1008619
Shakurnia Abdolhossein; Sadollahi Pourandokht; Elhampour Hossein; Khodadadi Ali. "Comparison of instructors and student's opinions towards academic advising and counseling students in AJUMS", Educational Developement of Jundishapur, 2, 3, 2012, 1. magiran.com/p1008619
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال