ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن جعفری، مینا کشتکار، کمال شاخی، حمیدرضا مهارلو، (1391). بررسی مشکلات موجود در فراگیری درس زبان انگلیسی در بین دانشجویان دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1389، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 2(3)، 12. magiran.com/p1008622
Jafary Hasan, Keshtkar Mina, Shakhi Kamal, Maharloo Hamidreza, (2012). The Study of problems of learning English lesson in students of Health School of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2009, Educational Developement of Jundishapur, 2(3), 12. magiran.com/p1008622
حسن جعفری، مینا کشتکار، کمال شاخی، حمیدرضا مهارلو، بررسی مشکلات موجود در فراگیری درس زبان انگلیسی در بین دانشجویان دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1389. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1391؛ 2(3): 12. magiran.com/p1008622
Jafary Hasan, Keshtkar Mina, Shakhi Kamal, Maharloo Hamidreza, The Study of problems of learning English lesson in students of Health School of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2009, Educational Developement of Jundishapur, 2012; 2(3): 12. magiran.com/p1008622
حسن جعفری، مینا کشتکار، کمال شاخی، حمیدرضا مهارلو، "بررسی مشکلات موجود در فراگیری درس زبان انگلیسی در بین دانشجویان دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1389"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 2، شماره 3 (1391): 12. magiran.com/p1008622
Jafary Hasan, Keshtkar Mina, Shakhi Kamal, Maharloo Hamidreza, "The Study of problems of learning English lesson in students of Health School of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2009", Educational Developement of Jundishapur 2, no.3 (2012): 12. magiran.com/p1008622
حسن جعفری، مینا کشتکار، کمال شاخی، حمیدرضا مهارلو، (1391). 'بررسی مشکلات موجود در فراگیری درس زبان انگلیسی در بین دانشجویان دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1389'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 2(3)، صص.12. magiran.com/p1008622
Jafary Hasan, Keshtkar Mina, Shakhi Kamal, Maharloo Hamidreza, (2012). 'The Study of problems of learning English lesson in students of Health School of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2009', Educational Developement of Jundishapur, 2(3), pp.12. magiran.com/p1008622
حسن جعفری؛ مینا کشتکار؛ کمال شاخی؛ حمیدرضا مهارلو. "بررسی مشکلات موجود در فراگیری درس زبان انگلیسی در بین دانشجویان دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1389". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 2 ،3 ، 1391، 12. magiran.com/p1008622
Jafary Hasan; Keshtkar Mina; Shakhi Kamal; Maharloo Hamidreza. "The Study of problems of learning English lesson in students of Health School of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2009", Educational Developement of Jundishapur, 2, 3, 2012, 12. magiran.com/p1008622
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال