ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله دهقانی، هادی اسلامی، بابک وزیریان زاده، یدالله رمضانی، (1391). ارزیابی کیفی و کمی آموزش روش تحقیق دوره ی کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی کاشان، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 2(3)، 51. magiran.com/p1008630
Rohullah Dehghani, Babak Vazirianzadeh, Yadoallah Ramazani, Hadi Islami, (2012). The qualitative and quantitative evaluation of research method education course for MSc and BSc environmental health students in Kashan University of Medical Sciences, Educational Developement of Jundishapur, 2(3), 51. magiran.com/p1008630
روح الله دهقانی، هادی اسلامی، بابک وزیریان زاده، یدالله رمضانی، ارزیابی کیفی و کمی آموزش روش تحقیق دوره ی کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی کاشان. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1391؛ 2(3): 51. magiran.com/p1008630
Rohullah Dehghani, Babak Vazirianzadeh, Yadoallah Ramazani, Hadi Islami, The qualitative and quantitative evaluation of research method education course for MSc and BSc environmental health students in Kashan University of Medical Sciences, Educational Developement of Jundishapur, 2012; 2(3): 51. magiran.com/p1008630
روح الله دهقانی، هادی اسلامی، بابک وزیریان زاده، یدالله رمضانی، "ارزیابی کیفی و کمی آموزش روش تحقیق دوره ی کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی کاشان"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 2، شماره 3 (1391): 51. magiran.com/p1008630
Rohullah Dehghani, Babak Vazirianzadeh, Yadoallah Ramazani, Hadi Islami, "The qualitative and quantitative evaluation of research method education course for MSc and BSc environmental health students in Kashan University of Medical Sciences", Educational Developement of Jundishapur 2, no.3 (2012): 51. magiran.com/p1008630
روح الله دهقانی، هادی اسلامی، بابک وزیریان زاده، یدالله رمضانی، (1391). 'ارزیابی کیفی و کمی آموزش روش تحقیق دوره ی کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی کاشان'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 2(3)، صص.51. magiran.com/p1008630
Rohullah Dehghani, Babak Vazirianzadeh, Yadoallah Ramazani, Hadi Islami, (2012). 'The qualitative and quantitative evaluation of research method education course for MSc and BSc environmental health students in Kashan University of Medical Sciences', Educational Developement of Jundishapur, 2(3), pp.51. magiran.com/p1008630
روح الله دهقانی؛ هادی اسلامی؛ بابک وزیریان زاده؛ یدالله رمضانی. "ارزیابی کیفی و کمی آموزش روش تحقیق دوره ی کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی کاشان". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 2 ،3 ، 1391، 51. magiran.com/p1008630
Rohullah Dehghani; Babak Vazirianzadeh; Yadoallah Ramazani; Hadi Islami. "The qualitative and quantitative evaluation of research method education course for MSc and BSc environmental health students in Kashan University of Medical Sciences", Educational Developement of Jundishapur, 2, 3, 2012, 51. magiran.com/p1008630
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال