ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالحمید بهروزی، شهریار آقاسی، (1391). گذر از رادیولوژی معمول به رادیولوژی دیجیتال خود ارزیابی سطح آشنایی تکنولوژیست های پرتوشناسی بیمارستان های آموزشی شهر اهواز با رادیولوژی دیجیتال و سیستم وابسته، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 2(3)، 60. magiran.com/p1008633
Abdolhamid Behroozi, Shahriar Aghasi, (2012). Transition to digital radiography self assessment of the knowledge of radiology technologists of digital radiology, Educational Developement of Jundishapur, 2(3), 60. magiran.com/p1008633
عبدالحمید بهروزی، شهریار آقاسی، گذر از رادیولوژی معمول به رادیولوژی دیجیتال خود ارزیابی سطح آشنایی تکنولوژیست های پرتوشناسی بیمارستان های آموزشی شهر اهواز با رادیولوژی دیجیتال و سیستم وابسته. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1391؛ 2(3): 60. magiran.com/p1008633
Abdolhamid Behroozi, Shahriar Aghasi, Transition to digital radiography self assessment of the knowledge of radiology technologists of digital radiology, Educational Developement of Jundishapur, 2012; 2(3): 60. magiran.com/p1008633
عبدالحمید بهروزی، شهریار آقاسی، "گذر از رادیولوژی معمول به رادیولوژی دیجیتال خود ارزیابی سطح آشنایی تکنولوژیست های پرتوشناسی بیمارستان های آموزشی شهر اهواز با رادیولوژی دیجیتال و سیستم وابسته"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 2، شماره 3 (1391): 60. magiran.com/p1008633
Abdolhamid Behroozi, Shahriar Aghasi, "Transition to digital radiography self assessment of the knowledge of radiology technologists of digital radiology", Educational Developement of Jundishapur 2, no.3 (2012): 60. magiran.com/p1008633
عبدالحمید بهروزی، شهریار آقاسی، (1391). 'گذر از رادیولوژی معمول به رادیولوژی دیجیتال خود ارزیابی سطح آشنایی تکنولوژیست های پرتوشناسی بیمارستان های آموزشی شهر اهواز با رادیولوژی دیجیتال و سیستم وابسته'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 2(3)، صص.60. magiran.com/p1008633
Abdolhamid Behroozi, Shahriar Aghasi, (2012). 'Transition to digital radiography self assessment of the knowledge of radiology technologists of digital radiology', Educational Developement of Jundishapur, 2(3), pp.60. magiran.com/p1008633
عبدالحمید بهروزی؛ شهریار آقاسی. "گذر از رادیولوژی معمول به رادیولوژی دیجیتال خود ارزیابی سطح آشنایی تکنولوژیست های پرتوشناسی بیمارستان های آموزشی شهر اهواز با رادیولوژی دیجیتال و سیستم وابسته". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 2 ،3 ، 1391، 60. magiran.com/p1008633
Abdolhamid Behroozi; Shahriar Aghasi. "Transition to digital radiography self assessment of the knowledge of radiology technologists of digital radiology", Educational Developement of Jundishapur, 2, 3, 2012, 60. magiran.com/p1008633
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال