ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول خطیبی، یاسر قاسمی آریان، اسفندیار جهانتاب، محمدرضا حاجی هاشمی، (1391). بررسی رابطه خصوصیات خاک موثر بر تیپهای رویشی (مطالعه موردی: مرتع دجینگ خاش - تفتان بلوچستان)، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 19(1)، 72. magiran.com/p1009686
Khatibir., Ghasemi Ariany., Jahantabe., Haji Hashemi, M.R, (2012). Investigation on relationships between soil properties and vegetative types (Case Study: Dejinak-e-Khash Rangeland - Taftan Balochistan), Iranian Journal of Range and Desert Research, 19(1), 72. magiran.com/p1009686
رسول خطیبی، یاسر قاسمی آریان، اسفندیار جهانتاب، محمدرضا حاجی هاشمی، بررسی رابطه خصوصیات خاک موثر بر تیپهای رویشی (مطالعه موردی: مرتع دجینگ خاش - تفتان بلوچستان). فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 1391؛ 19(1): 72. magiran.com/p1009686
Khatibir., Ghasemi Ariany., Jahantabe., Haji Hashemi, M.R, Investigation on relationships between soil properties and vegetative types (Case Study: Dejinak-e-Khash Rangeland - Taftan Balochistan), Iranian Journal of Range and Desert Research, 2012; 19(1): 72. magiran.com/p1009686
رسول خطیبی، یاسر قاسمی آریان، اسفندیار جهانتاب، محمدرضا حاجی هاشمی، "بررسی رابطه خصوصیات خاک موثر بر تیپهای رویشی (مطالعه موردی: مرتع دجینگ خاش - تفتان بلوچستان)"، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 19، شماره 1 (1391): 72. magiran.com/p1009686
Khatibir., Ghasemi Ariany., Jahantabe., Haji Hashemi, M.R, "Investigation on relationships between soil properties and vegetative types (Case Study: Dejinak-e-Khash Rangeland - Taftan Balochistan)", Iranian Journal of Range and Desert Research 19, no.1 (2012): 72. magiran.com/p1009686
رسول خطیبی، یاسر قاسمی آریان، اسفندیار جهانتاب، محمدرضا حاجی هاشمی، (1391). 'بررسی رابطه خصوصیات خاک موثر بر تیپهای رویشی (مطالعه موردی: مرتع دجینگ خاش - تفتان بلوچستان)'، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 19(1)، صص.72. magiran.com/p1009686
Khatibir., Ghasemi Ariany., Jahantabe., Haji Hashemi, M.R, (2012). 'Investigation on relationships between soil properties and vegetative types (Case Study: Dejinak-e-Khash Rangeland - Taftan Balochistan)', Iranian Journal of Range and Desert Research, 19(1), pp.72. magiran.com/p1009686
رسول خطیبی؛ یاسر قاسمی آریان؛ اسفندیار جهانتاب؛ محمدرضا حاجی هاشمی. "بررسی رابطه خصوصیات خاک موثر بر تیپهای رویشی (مطالعه موردی: مرتع دجینگ خاش - تفتان بلوچستان)". فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 19 ،1 ، 1391، 72. magiran.com/p1009686
Khatibir.; Ghasemi Ariany.; Jahantabe.; Haji Hashemi; M.R. "Investigation on relationships between soil properties and vegetative types (Case Study: Dejinak-e-Khash Rangeland - Taftan Balochistan)", Iranian Journal of Range and Desert Research, 19, 1, 2012, 72. magiran.com/p1009686
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال