ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور اومویی میلان قشقاق، ولی مهدی نژاد، نورمحمد یعقوبی، (1390). بررسی عوامل موثر در تمایل اعضای هیات علمی به استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی، Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences، 2(3)، 28. magiran.com/p1009813
Mansour Omoee Milan Ghashghagh, Vali Mahdi Nezhad, Noor Mohammad Yaghoobi, (2011). Assessing Factors Affecting the Tendancy to Use Electronic Learning Systems among Faculty Members, Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 2(3), 28. magiran.com/p1009813
منصور اومویی میلان قشقاق، ولی مهدی نژاد، نورمحمد یعقوبی، بررسی عوامل موثر در تمایل اعضای هیات علمی به استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences، 1390؛ 2(3): 28. magiran.com/p1009813
Mansour Omoee Milan Ghashghagh, Vali Mahdi Nezhad, Noor Mohammad Yaghoobi, Assessing Factors Affecting the Tendancy to Use Electronic Learning Systems among Faculty Members, Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 2011; 2(3): 28. magiran.com/p1009813
منصور اومویی میلان قشقاق، ولی مهدی نژاد، نورمحمد یعقوبی، "بررسی عوامل موثر در تمایل اعضای هیات علمی به استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی"، Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences 2، شماره 3 (1390): 28. magiran.com/p1009813
Mansour Omoee Milan Ghashghagh, Vali Mahdi Nezhad, Noor Mohammad Yaghoobi, "Assessing Factors Affecting the Tendancy to Use Electronic Learning Systems among Faculty Members", Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences 2, no.3 (2011): 28. magiran.com/p1009813
منصور اومویی میلان قشقاق، ولی مهدی نژاد، نورمحمد یعقوبی، (1390). 'بررسی عوامل موثر در تمایل اعضای هیات علمی به استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی'، Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences، 2(3)، صص.28. magiran.com/p1009813
Mansour Omoee Milan Ghashghagh, Vali Mahdi Nezhad, Noor Mohammad Yaghoobi, (2011). 'Assessing Factors Affecting the Tendancy to Use Electronic Learning Systems among Faculty Members', Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 2(3), pp.28. magiran.com/p1009813
منصور اومویی میلان قشقاق؛ ولی مهدی نژاد؛ نورمحمد یعقوبی. "بررسی عوامل موثر در تمایل اعضای هیات علمی به استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی". Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences، 2 ،3 ، 1390، 28. magiran.com/p1009813
Mansour Omoee Milan Ghashghagh; Vali Mahdi Nezhad; Noor Mohammad Yaghoobi. "Assessing Factors Affecting the Tendancy to Use Electronic Learning Systems among Faculty Members", Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 2, 3, 2011, 28. magiran.com/p1009813
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال