ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا فتحیان، فرهاد آلیانی، سیدجعفر حسینی دوست، سعیده رحمانی، (1391). بررسی کانی های ثانویه در مجموعه افیولیتی صحنه- هرسین به منظور تعیین شرایط دگرسانی، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 5(10)، 12. magiran.com/p1010123
L. Fathiyan, F. Alyani, J. Hosindoost, S. Rahmani, (2012). Study of secondary minerals in ophiolite complex of Sahne-Harsin to determine the metamorphic- metasomatism conditions, Journal of New Findings in Applied Geology, 5(10), 12. magiran.com/p1010123
لیلا فتحیان، فرهاد آلیانی، سیدجعفر حسینی دوست، سعیده رحمانی، بررسی کانی های ثانویه در مجموعه افیولیتی صحنه- هرسین به منظور تعیین شرایط دگرسانی. مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 1391؛ 5(10): 12. magiran.com/p1010123
L. Fathiyan, F. Alyani, J. Hosindoost, S. Rahmani, Study of secondary minerals in ophiolite complex of Sahne-Harsin to determine the metamorphic- metasomatism conditions, Journal of New Findings in Applied Geology, 2012; 5(10): 12. magiran.com/p1010123
لیلا فتحیان، فرهاد آلیانی، سیدجعفر حسینی دوست، سعیده رحمانی، "بررسی کانی های ثانویه در مجموعه افیولیتی صحنه- هرسین به منظور تعیین شرایط دگرسانی"، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 5، شماره 10 (1391): 12. magiran.com/p1010123
L. Fathiyan, F. Alyani, J. Hosindoost, S. Rahmani, "Study of secondary minerals in ophiolite complex of Sahne-Harsin to determine the metamorphic- metasomatism conditions", Journal of New Findings in Applied Geology 5, no.10 (2012): 12. magiran.com/p1010123
لیلا فتحیان، فرهاد آلیانی، سیدجعفر حسینی دوست، سعیده رحمانی، (1391). 'بررسی کانی های ثانویه در مجموعه افیولیتی صحنه- هرسین به منظور تعیین شرایط دگرسانی'، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 5(10)، صص.12. magiran.com/p1010123
L. Fathiyan, F. Alyani, J. Hosindoost, S. Rahmani, (2012). 'Study of secondary minerals in ophiolite complex of Sahne-Harsin to determine the metamorphic- metasomatism conditions', Journal of New Findings in Applied Geology, 5(10), pp.12. magiran.com/p1010123
لیلا فتحیان؛ فرهاد آلیانی؛ سیدجعفر حسینی دوست؛ سعیده رحمانی. "بررسی کانی های ثانویه در مجموعه افیولیتی صحنه- هرسین به منظور تعیین شرایط دگرسانی". مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 5 ،10 ، 1391، 12. magiran.com/p1010123
L. Fathiyan; F. Alyani; J. Hosindoost; S. Rahmani. "Study of secondary minerals in ophiolite complex of Sahne-Harsin to determine the metamorphic- metasomatism conditions", Journal of New Findings in Applied Geology, 5, 10, 2012, 12. magiran.com/p1010123
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال