ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید الله یاری شهراسب، حسین مروج، یوسف باغچقی، محمود شیوازاد، (1391). تاثیر سطوح و دوره های مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو در مرحله پایانی پرورش، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 4(1)، 1. magiran.com/p1011711
M. Alahyari Shahrasb, H. Moravej, Y. Baghcheghi, M. Shivazad, (2012). Effect of Levels and Different Periods of Vitamin Premix Consumption during Finisher Period on Performance and Immunocompetence of Broiler Chicks fed Wheat and Barley Based Diet, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 4(1), 1. magiran.com/p1011711
مجید الله یاری شهراسب، حسین مروج، یوسف باغچقی، محمود شیوازاد، تاثیر سطوح و دوره های مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو در مرحله پایانی پرورش. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1391؛ 4(1): 1. magiran.com/p1011711
M. Alahyari Shahrasb, H. Moravej, Y. Baghcheghi, M. Shivazad, Effect of Levels and Different Periods of Vitamin Premix Consumption during Finisher Period on Performance and Immunocompetence of Broiler Chicks fed Wheat and Barley Based Diet, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2012; 4(1): 1. magiran.com/p1011711
مجید الله یاری شهراسب، حسین مروج، یوسف باغچقی، محمود شیوازاد، "تاثیر سطوح و دوره های مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو در مرحله پایانی پرورش"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 4، شماره 1 (1391): 1. magiran.com/p1011711
M. Alahyari Shahrasb, H. Moravej, Y. Baghcheghi, M. Shivazad, "Effect of Levels and Different Periods of Vitamin Premix Consumption during Finisher Period on Performance and Immunocompetence of Broiler Chicks fed Wheat and Barley Based Diet", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 4, no.1 (2012): 1. magiran.com/p1011711
مجید الله یاری شهراسب، حسین مروج، یوسف باغچقی، محمود شیوازاد، (1391). 'تاثیر سطوح و دوره های مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو در مرحله پایانی پرورش'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 4(1)، صص.1. magiran.com/p1011711
M. Alahyari Shahrasb, H. Moravej, Y. Baghcheghi, M. Shivazad, (2012). 'Effect of Levels and Different Periods of Vitamin Premix Consumption during Finisher Period on Performance and Immunocompetence of Broiler Chicks fed Wheat and Barley Based Diet', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 4(1), pp.1. magiran.com/p1011711
مجید الله یاری شهراسب؛ حسین مروج؛ یوسف باغچقی؛ محمود شیوازاد. "تاثیر سطوح و دوره های مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو در مرحله پایانی پرورش". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 4 ،1 ، 1391، 1. magiran.com/p1011711
M. Alahyari Shahrasb; H. Moravej; Y. Baghcheghi; M. Shivazad. "Effect of Levels and Different Periods of Vitamin Premix Consumption during Finisher Period on Performance and Immunocompetence of Broiler Chicks fed Wheat and Barley Based Diet", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 4, 1, 2012, 1. magiran.com/p1011711
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال