ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران مهری، حسن نصیری مقدم، حسن کرمانشاهی، محسن دانش مسگران، (1391). برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه های گوشتی، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 4(1)، 17. magiran.com/p1011713
M. Mehri, H. Nassiri Moghaddam, H. Kermanshahi, M. Danesh Mesgaran, (2012). Comparison and Estimation of Digestible Threonine Requirements of Broiler Chickens of Ross 308 and Cobb 500, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 4(1), 17. magiran.com/p1011713
مهران مهری، حسن نصیری مقدم، حسن کرمانشاهی، محسن دانش مسگران، برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه های گوشتی. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1391؛ 4(1): 17. magiran.com/p1011713
M. Mehri, H. Nassiri Moghaddam, H. Kermanshahi, M. Danesh Mesgaran, Comparison and Estimation of Digestible Threonine Requirements of Broiler Chickens of Ross 308 and Cobb 500, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2012; 4(1): 17. magiran.com/p1011713
مهران مهری، حسن نصیری مقدم، حسن کرمانشاهی، محسن دانش مسگران، "برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه های گوشتی"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 4، شماره 1 (1391): 17. magiran.com/p1011713
M. Mehri, H. Nassiri Moghaddam, H. Kermanshahi, M. Danesh Mesgaran, "Comparison and Estimation of Digestible Threonine Requirements of Broiler Chickens of Ross 308 and Cobb 500", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 4, no.1 (2012): 17. magiran.com/p1011713
مهران مهری، حسن نصیری مقدم، حسن کرمانشاهی، محسن دانش مسگران، (1391). 'برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه های گوشتی'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 4(1)، صص.17. magiran.com/p1011713
M. Mehri, H. Nassiri Moghaddam, H. Kermanshahi, M. Danesh Mesgaran, (2012). 'Comparison and Estimation of Digestible Threonine Requirements of Broiler Chickens of Ross 308 and Cobb 500', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 4(1), pp.17. magiran.com/p1011713
مهران مهری؛ حسن نصیری مقدم؛ حسن کرمانشاهی؛ محسن دانش مسگران. "برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه های گوشتی". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 4 ،1 ، 1391، 17. magiran.com/p1011713
M. Mehri; H. Nassiri Moghaddam; H. Kermanshahi; M. Danesh Mesgaran. "Comparison and Estimation of Digestible Threonine Requirements of Broiler Chickens of Ross 308 and Cobb 500", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 4, 1, 2012, 17. magiran.com/p1011713
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال