ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر مختارپور، عباسعلی ناصریان، رضا ولی زاده، عبدالمنصور طهماسبی، (1391). تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 4(1)، 55. magiran.com/p1011722
A. Mokhtarpour, A.A. Naserian, R. Valizadeh, A. Tahmasbi, (2012). Effect of Polyethylene Glycol and Urea Treated Pistachio by-products Silage on Phenolic Compounds, in vitro Gas Production and Holstein Dairy Cow's Performance, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 4(1), 55. magiran.com/p1011722
امیر مختارپور، عباسعلی ناصریان، رضا ولی زاده، عبدالمنصور طهماسبی، تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1391؛ 4(1): 55. magiran.com/p1011722
A. Mokhtarpour, A.A. Naserian, R. Valizadeh, A. Tahmasbi, Effect of Polyethylene Glycol and Urea Treated Pistachio by-products Silage on Phenolic Compounds, in vitro Gas Production and Holstein Dairy Cow's Performance, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2012; 4(1): 55. magiran.com/p1011722
امیر مختارپور، عباسعلی ناصریان، رضا ولی زاده، عبدالمنصور طهماسبی، "تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 4، شماره 1 (1391): 55. magiran.com/p1011722
A. Mokhtarpour, A.A. Naserian, R. Valizadeh, A. Tahmasbi, "Effect of Polyethylene Glycol and Urea Treated Pistachio by-products Silage on Phenolic Compounds, in vitro Gas Production and Holstein Dairy Cow's Performance", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 4, no.1 (2012): 55. magiran.com/p1011722
امیر مختارپور، عباسعلی ناصریان، رضا ولی زاده، عبدالمنصور طهماسبی، (1391). 'تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 4(1)، صص.55. magiran.com/p1011722
A. Mokhtarpour, A.A. Naserian, R. Valizadeh, A. Tahmasbi, (2012). 'Effect of Polyethylene Glycol and Urea Treated Pistachio by-products Silage on Phenolic Compounds, in vitro Gas Production and Holstein Dairy Cow's Performance', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 4(1), pp.55. magiran.com/p1011722
امیر مختارپور؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ عبدالمنصور طهماسبی. "تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 4 ،1 ، 1391، 55. magiran.com/p1011722
A. Mokhtarpour; A.A. Naserian; R. Valizadeh; A. Tahmasbi. "Effect of Polyethylene Glycol and Urea Treated Pistachio by-products Silage on Phenolic Compounds, in vitro Gas Production and Holstein Dairy Cow's Performance", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 4, 1, 2012, 55. magiran.com/p1011722
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال