ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا سیدشریفی، مراد پاشا اسکندری نسب، جمال سیف دواتی، نجات بادبرین، (1391). بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 4(1)، 63. magiran.com/p1011723
R. Seyedsharifi, M. Pasha Eskandari Nasab, J. Seifdavat, N. Badbarin, (2012). Investigation of Breeding Value Correlation between Milk Production and Lactation Persistency Traits in Iranian Holstein Cattle Using Random Regression Model, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 4(1), 63. magiran.com/p1011723
رضا سیدشریفی، مراد پاشا اسکندری نسب، جمال سیف دواتی، نجات بادبرین، بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1391؛ 4(1): 63. magiran.com/p1011723
R. Seyedsharifi, M. Pasha Eskandari Nasab, J. Seifdavat, N. Badbarin, Investigation of Breeding Value Correlation between Milk Production and Lactation Persistency Traits in Iranian Holstein Cattle Using Random Regression Model, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2012; 4(1): 63. magiran.com/p1011723
رضا سیدشریفی، مراد پاشا اسکندری نسب، جمال سیف دواتی، نجات بادبرین، "بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 4، شماره 1 (1391): 63. magiran.com/p1011723
R. Seyedsharifi, M. Pasha Eskandari Nasab, J. Seifdavat, N. Badbarin, "Investigation of Breeding Value Correlation between Milk Production and Lactation Persistency Traits in Iranian Holstein Cattle Using Random Regression Model", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 4, no.1 (2012): 63. magiran.com/p1011723
رضا سیدشریفی، مراد پاشا اسکندری نسب، جمال سیف دواتی، نجات بادبرین، (1391). 'بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 4(1)، صص.63. magiran.com/p1011723
R. Seyedsharifi, M. Pasha Eskandari Nasab, J. Seifdavat, N. Badbarin, (2012). 'Investigation of Breeding Value Correlation between Milk Production and Lactation Persistency Traits in Iranian Holstein Cattle Using Random Regression Model', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 4(1), pp.63. magiran.com/p1011723
رضا سیدشریفی؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ جمال سیف دواتی؛ نجات بادبرین. "بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 4 ،1 ، 1391، 63. magiran.com/p1011723
R. Seyedsharifi; M. Pasha Eskandari Nasab; J. Seifdavat; N. Badbarin. "Investigation of Breeding Value Correlation between Milk Production and Lactation Persistency Traits in Iranian Holstein Cattle Using Random Regression Model", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 4, 1, 2012, 63. magiran.com/p1011723
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال