ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیژن سلیمانی، برومند چهارآیین، قدرت الله رحیمی میانجی، (1391). بررسی چند شکلی نشانگر های ریزماهواره ایBM6444، INRA135 و oarhh35 مرتبط با ژن اینهیبین در گوسفند سنجابی، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 4(1)، 85. magiran.com/p1011729
B. Solimani, B. Chaharaein, Gh. Rahimi Mianji, (2012). Assessing Polymorphism in BM6444, INRA13 and Oarhh35 Microsatellite Markers Associated with Inhibin Gene in Sanjabi Sheep, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 4(1), 85. magiran.com/p1011729
بیژن سلیمانی، برومند چهارآیین، قدرت الله رحیمی میانجی، بررسی چند شکلی نشانگر های ریزماهواره ایBM6444، INRA135 و oarhh35 مرتبط با ژن اینهیبین در گوسفند سنجابی. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1391؛ 4(1): 85. magiran.com/p1011729
B. Solimani, B. Chaharaein, Gh. Rahimi Mianji, Assessing Polymorphism in BM6444, INRA13 and Oarhh35 Microsatellite Markers Associated with Inhibin Gene in Sanjabi Sheep, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2012; 4(1): 85. magiran.com/p1011729
بیژن سلیمانی، برومند چهارآیین، قدرت الله رحیمی میانجی، "بررسی چند شکلی نشانگر های ریزماهواره ایBM6444، INRA135 و oarhh35 مرتبط با ژن اینهیبین در گوسفند سنجابی"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 4، شماره 1 (1391): 85. magiran.com/p1011729
B. Solimani, B. Chaharaein, Gh. Rahimi Mianji, "Assessing Polymorphism in BM6444, INRA13 and Oarhh35 Microsatellite Markers Associated with Inhibin Gene in Sanjabi Sheep", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 4, no.1 (2012): 85. magiran.com/p1011729
بیژن سلیمانی، برومند چهارآیین، قدرت الله رحیمی میانجی، (1391). 'بررسی چند شکلی نشانگر های ریزماهواره ایBM6444، INRA135 و oarhh35 مرتبط با ژن اینهیبین در گوسفند سنجابی'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 4(1)، صص.85. magiran.com/p1011729
B. Solimani, B. Chaharaein, Gh. Rahimi Mianji, (2012). 'Assessing Polymorphism in BM6444, INRA13 and Oarhh35 Microsatellite Markers Associated with Inhibin Gene in Sanjabi Sheep', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 4(1), pp.85. magiran.com/p1011729
بیژن سلیمانی؛ برومند چهارآیین؛ قدرت الله رحیمی میانجی. "بررسی چند شکلی نشانگر های ریزماهواره ایBM6444، INRA135 و oarhh35 مرتبط با ژن اینهیبین در گوسفند سنجابی". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 4 ،1 ، 1391، 85. magiran.com/p1011729
B. Solimani; B. Chaharaein; Gh. Rahimi Mianji. "Assessing Polymorphism in BM6444, INRA13 and Oarhh35 Microsatellite Markers Associated with Inhibin Gene in Sanjabi Sheep", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 4, 1, 2012, 85. magiran.com/p1011729
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال