ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا رضازاده عسگری، (1390). نقش غلات در تخریب چهره شیعه، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 2(4)، 155. magiran.com/p1012793
Zahra Rezazadeh Askari, (2011). The role of Extremists in ruining the Shiite reputation, The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 2(4), 155. magiran.com/p1012793
زهرا رضازاده عسگری، نقش غلات در تخریب چهره شیعه. فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 1390؛ 2(4): 155. magiran.com/p1012793
Zahra Rezazadeh Askari, The role of Extremists in ruining the Shiite reputation, The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 2011; 2(4): 155. magiran.com/p1012793
زهرا رضازاده عسگری، "نقش غلات در تخریب چهره شیعه"، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2، شماره 4 (1390): 155. magiran.com/p1012793
Zahra Rezazadeh Askari, "The role of Extremists in ruining the Shiite reputation", The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research 2, no.4 (2011): 155. magiran.com/p1012793
زهرا رضازاده عسگری، (1390). 'نقش غلات در تخریب چهره شیعه'، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 2(4)، صص.155. magiran.com/p1012793
Zahra Rezazadeh Askari, (2011). 'The role of Extremists in ruining the Shiite reputation', The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 2(4), pp.155. magiran.com/p1012793
زهرا رضازاده عسگری. "نقش غلات در تخریب چهره شیعه". فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 2 ،4 ، 1390، 155. magiran.com/p1012793
Zahra Rezazadeh Askari. "The role of Extremists in ruining the Shiite reputation", The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 2, 4, 2011, 155. magiran.com/p1012793
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال