ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبرز منصورقناعی، فرحناز جوکار، فاطمه صوتی، پناه مسکین خدا، رویا منصورقناعی، (1391). سطح آگاهی و نگرش پرسنل بهداشتی بیمارستان رازی رشت نسبت به مراقبت از بیماران مبتلا به هپاتیت C، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 30(1)، 9. magiran.com/p1016236
Faribourz Mansour, Ghanaei, Farahnaz Joukar, Fatemeh Soati, Panah Meskin, Khoda, Roya Mansour, Ghanaei, (2012). Level of Health Care provider's Knowledge and Attitude toward caring for patients with Hepatitis C (1389), Journal of Medical Council of Iran, 30(1), 9. magiran.com/p1016236
فریبرز منصورقناعی، فرحناز جوکار، فاطمه صوتی، پناه مسکین خدا، رویا منصورقناعی، سطح آگاهی و نگرش پرسنل بهداشتی بیمارستان رازی رشت نسبت به مراقبت از بیماران مبتلا به هپاتیت C. مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 1391؛ 30(1): 9. magiran.com/p1016236
Faribourz Mansour, Ghanaei, Farahnaz Joukar, Fatemeh Soati, Panah Meskin, Khoda, Roya Mansour, Ghanaei, Level of Health Care provider's Knowledge and Attitude toward caring for patients with Hepatitis C (1389), Journal of Medical Council of Iran, 2012; 30(1): 9. magiran.com/p1016236
فریبرز منصورقناعی، فرحناز جوکار، فاطمه صوتی، پناه مسکین خدا، رویا منصورقناعی، "سطح آگاهی و نگرش پرسنل بهداشتی بیمارستان رازی رشت نسبت به مراقبت از بیماران مبتلا به هپاتیت C"، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 30، شماره 1 (1391): 9. magiran.com/p1016236
Faribourz Mansour, Ghanaei, Farahnaz Joukar, Fatemeh Soati, Panah Meskin, Khoda, Roya Mansour, Ghanaei, "Level of Health Care provider's Knowledge and Attitude toward caring for patients with Hepatitis C (1389)", Journal of Medical Council of Iran 30, no.1 (2012): 9. magiran.com/p1016236
فریبرز منصورقناعی، فرحناز جوکار، فاطمه صوتی، پناه مسکین خدا، رویا منصورقناعی، (1391). 'سطح آگاهی و نگرش پرسنل بهداشتی بیمارستان رازی رشت نسبت به مراقبت از بیماران مبتلا به هپاتیت C'، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 30(1)، صص.9. magiran.com/p1016236
Faribourz Mansour, Ghanaei, Farahnaz Joukar, Fatemeh Soati, Panah Meskin, Khoda, Roya Mansour, Ghanaei, (2012). 'Level of Health Care provider's Knowledge and Attitude toward caring for patients with Hepatitis C (1389)', Journal of Medical Council of Iran, 30(1), pp.9. magiran.com/p1016236
فریبرز منصورقناعی؛ فرحناز جوکار؛ فاطمه صوتی؛ پناه مسکین خدا؛ رویا منصورقناعی. "سطح آگاهی و نگرش پرسنل بهداشتی بیمارستان رازی رشت نسبت به مراقبت از بیماران مبتلا به هپاتیت C". مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 30 ،1 ، 1391، 9. magiran.com/p1016236
Faribourz Mansour; Ghanaei; Farahnaz Joukar; Fatemeh Soati; Panah Meskin; Khoda; Roya Mansour; Ghanaei. "Level of Health Care provider's Knowledge and Attitude toward caring for patients with Hepatitis C (1389)", Journal of Medical Council of Iran, 30, 1, 2012, 9. magiran.com/p1016236
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال