ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر حسین شاهون، رویا حامدی، زهرا یادگاری، ناصر ولایی، (1391). فعالیت حیاتی سلول های تک هسته ای خون محیطی انسان در مجاورت با ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 30(1)، 28. magiran.com/p1016238
Hossein Shahoon, Roya Hamedi, Zahra Yadegari, Naser Valaie, (2012). Evaluation of the human peripheral blood mononuclear cells, vitality In adjacent with hydroxyapatite nano particles, Journal of Medical Council of Iran, 30(1), 28. magiran.com/p1016238
دکتر حسین شاهون، رویا حامدی، زهرا یادگاری، ناصر ولایی، فعالیت حیاتی سلول های تک هسته ای خون محیطی انسان در مجاورت با ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت. مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 1391؛ 30(1): 28. magiran.com/p1016238
Hossein Shahoon, Roya Hamedi, Zahra Yadegari, Naser Valaie, Evaluation of the human peripheral blood mononuclear cells, vitality In adjacent with hydroxyapatite nano particles, Journal of Medical Council of Iran, 2012; 30(1): 28. magiran.com/p1016238
دکتر حسین شاهون، رویا حامدی، زهرا یادگاری، ناصر ولایی، "فعالیت حیاتی سلول های تک هسته ای خون محیطی انسان در مجاورت با ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت"، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 30، شماره 1 (1391): 28. magiran.com/p1016238
Hossein Shahoon, Roya Hamedi, Zahra Yadegari, Naser Valaie, "Evaluation of the human peripheral blood mononuclear cells, vitality In adjacent with hydroxyapatite nano particles", Journal of Medical Council of Iran 30, no.1 (2012): 28. magiran.com/p1016238
دکتر حسین شاهون، رویا حامدی، زهرا یادگاری، ناصر ولایی، (1391). 'فعالیت حیاتی سلول های تک هسته ای خون محیطی انسان در مجاورت با ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت'، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 30(1)، صص.28. magiran.com/p1016238
Hossein Shahoon, Roya Hamedi, Zahra Yadegari, Naser Valaie, (2012). 'Evaluation of the human peripheral blood mononuclear cells, vitality In adjacent with hydroxyapatite nano particles', Journal of Medical Council of Iran, 30(1), pp.28. magiran.com/p1016238
دکتر حسین شاهون؛ رویا حامدی؛ زهرا یادگاری؛ ناصر ولایی. "فعالیت حیاتی سلول های تک هسته ای خون محیطی انسان در مجاورت با ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت". مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 30 ،1 ، 1391، 28. magiran.com/p1016238
Hossein Shahoon; Roya Hamedi; Zahra Yadegari; Naser Valaie. "Evaluation of the human peripheral blood mononuclear cells, vitality In adjacent with hydroxyapatite nano particles", Journal of Medical Council of Iran, 30, 1, 2012, 28. magiran.com/p1016238
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال