ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر علی فتاحی بافقی، دکتر محمدرضا فتح العلومی، دکتر سعیدالله نوحی، دکتر علی اصغر پیوندی، دکتر علی گلجانیان تبریزی، دکتر رویا نصیرزاده بافقی، (1391). تاثیر اختلالات انسداد تنفسی خواب بر رشد دندانی در کودکان: یک مطالعه موردی شاهدی، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 30(1)، 36. magiran.com/p1016239
Ali Fattahi Bafghi, Mohammad Reza Fathololoomi, Saeidollah Nohi, Ali Asghar Peyvandi, Ali Goljanian Tabrizi, Roya Nasirzadeh Bafghi, (2012). Effects of obstructive sleep disorfers on dental growth in children: a case control study, Journal of Medical Council of Iran, 30(1), 36. magiran.com/p1016239
دکتر علی فتاحی بافقی، دکتر محمدرضا فتح العلومی، دکتر سعیدالله نوحی، دکتر علی اصغر پیوندی، دکتر علی گلجانیان تبریزی، دکتر رویا نصیرزاده بافقی، تاثیر اختلالات انسداد تنفسی خواب بر رشد دندانی در کودکان: یک مطالعه موردی شاهدی. مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 1391؛ 30(1): 36. magiran.com/p1016239
Ali Fattahi Bafghi, Mohammad Reza Fathololoomi, Saeidollah Nohi, Ali Asghar Peyvandi, Ali Goljanian Tabrizi, Roya Nasirzadeh Bafghi, Effects of obstructive sleep disorfers on dental growth in children: a case control study, Journal of Medical Council of Iran, 2012; 30(1): 36. magiran.com/p1016239
دکتر علی فتاحی بافقی، دکتر محمدرضا فتح العلومی، دکتر سعیدالله نوحی، دکتر علی اصغر پیوندی، دکتر علی گلجانیان تبریزی، دکتر رویا نصیرزاده بافقی، "تاثیر اختلالات انسداد تنفسی خواب بر رشد دندانی در کودکان: یک مطالعه موردی شاهدی"، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 30، شماره 1 (1391): 36. magiran.com/p1016239
Ali Fattahi Bafghi, Mohammad Reza Fathololoomi, Saeidollah Nohi, Ali Asghar Peyvandi, Ali Goljanian Tabrizi, Roya Nasirzadeh Bafghi, "Effects of obstructive sleep disorfers on dental growth in children: a case control study", Journal of Medical Council of Iran 30, no.1 (2012): 36. magiran.com/p1016239
دکتر علی فتاحی بافقی، دکتر محمدرضا فتح العلومی، دکتر سعیدالله نوحی، دکتر علی اصغر پیوندی، دکتر علی گلجانیان تبریزی، دکتر رویا نصیرزاده بافقی، (1391). 'تاثیر اختلالات انسداد تنفسی خواب بر رشد دندانی در کودکان: یک مطالعه موردی شاهدی'، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 30(1)، صص.36. magiran.com/p1016239
Ali Fattahi Bafghi, Mohammad Reza Fathololoomi, Saeidollah Nohi, Ali Asghar Peyvandi, Ali Goljanian Tabrizi, Roya Nasirzadeh Bafghi, (2012). 'Effects of obstructive sleep disorfers on dental growth in children: a case control study', Journal of Medical Council of Iran, 30(1), pp.36. magiran.com/p1016239
دکتر علی فتاحی بافقی؛ دکتر محمدرضا فتح العلومی؛ دکتر سعیدالله نوحی؛ دکتر علی اصغر پیوندی؛ دکتر علی گلجانیان تبریزی؛ دکتر رویا نصیرزاده بافقی. "تاثیر اختلالات انسداد تنفسی خواب بر رشد دندانی در کودکان: یک مطالعه موردی شاهدی". مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 30 ،1 ، 1391، 36. magiran.com/p1016239
Ali Fattahi Bafghi; Mohammad Reza Fathololoomi; Saeidollah Nohi; Ali Asghar Peyvandi; Ali Goljanian Tabrizi; Roya Nasirzadeh Bafghi. "Effects of obstructive sleep disorfers on dental growth in children: a case control study", Journal of Medical Council of Iran, 30, 1, 2012, 36. magiran.com/p1016239
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال