ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم عزیزی، دکتر حسین هوشیار، غلام عباس موسوی، محسن اربابی، آزاده ظهیری، (1391). رابطه بین شیمی درمانی و عفونت های انگلی روده در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 30(1)، 42. magiran.com/p1016240
Maryam Azizi, Hossein Hooshyar, Gholamabbas Mosavi, Mohsen Arbabi, Azadeh Zahiri, (2012). Investigation The relationship between chemotherapy and intestinal parasitic infections in cancer patients undergoing chemotherapy, Journal of Medical Council of Iran, 30(1), 42. magiran.com/p1016240
مریم عزیزی، دکتر حسین هوشیار، غلام عباس موسوی، محسن اربابی، آزاده ظهیری، رابطه بین شیمی درمانی و عفونت های انگلی روده در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی. مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 1391؛ 30(1): 42. magiran.com/p1016240
Maryam Azizi, Hossein Hooshyar, Gholamabbas Mosavi, Mohsen Arbabi, Azadeh Zahiri, Investigation The relationship between chemotherapy and intestinal parasitic infections in cancer patients undergoing chemotherapy, Journal of Medical Council of Iran, 2012; 30(1): 42. magiran.com/p1016240
مریم عزیزی، دکتر حسین هوشیار، غلام عباس موسوی، محسن اربابی، آزاده ظهیری، "رابطه بین شیمی درمانی و عفونت های انگلی روده در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی"، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 30، شماره 1 (1391): 42. magiran.com/p1016240
Maryam Azizi, Hossein Hooshyar, Gholamabbas Mosavi, Mohsen Arbabi, Azadeh Zahiri, "Investigation The relationship between chemotherapy and intestinal parasitic infections in cancer patients undergoing chemotherapy", Journal of Medical Council of Iran 30, no.1 (2012): 42. magiran.com/p1016240
مریم عزیزی، دکتر حسین هوشیار، غلام عباس موسوی، محسن اربابی، آزاده ظهیری، (1391). 'رابطه بین شیمی درمانی و عفونت های انگلی روده در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی'، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 30(1)، صص.42. magiran.com/p1016240
Maryam Azizi, Hossein Hooshyar, Gholamabbas Mosavi, Mohsen Arbabi, Azadeh Zahiri, (2012). 'Investigation The relationship between chemotherapy and intestinal parasitic infections in cancer patients undergoing chemotherapy', Journal of Medical Council of Iran, 30(1), pp.42. magiran.com/p1016240
مریم عزیزی؛ دکتر حسین هوشیار؛ غلام عباس موسوی؛ محسن اربابی؛ آزاده ظهیری. "رابطه بین شیمی درمانی و عفونت های انگلی روده در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی". مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 30 ،1 ، 1391، 42. magiran.com/p1016240
Maryam Azizi; Hossein Hooshyar; Gholamabbas Mosavi; Mohsen Arbabi; Azadeh Zahiri. "Investigation The relationship between chemotherapy and intestinal parasitic infections in cancer patients undergoing chemotherapy", Journal of Medical Council of Iran, 30, 1, 2012, 42. magiran.com/p1016240
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال