ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی عبدالوهاب، حسین باقری، قدسیه جوینی، رضا روزبان، غلامرضا علیایی، محمود جلیلی، احمدرضا باغستانی، (1391). تاثیر ارتز مچ دست بر نسبت Hmax/Mmax اسپاستی سیتی، قدرت grip، pinch و دامنه ی حرکتی آرنج و مچ دست کودکان فلج مغزی اسپاستیک، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 30(1)، 55. magiran.com/p1016242
Mahdi Abdolvahab, Hossein Bagheri, Ghodsieh Joveini, Reza Rooaban, Gholamreza Oliaei, Mahmud Jalili, Ahmad Reza Baghestani, (2012). The effects of wrist orthosis on Hmax to Mmax ratio, spasticity, Grip and pinch strength and wrist and elbow range of motion of spastic children, Journal of Medical Council of Iran, 30(1), 55. magiran.com/p1016242
مهدی عبدالوهاب، حسین باقری، قدسیه جوینی، رضا روزبان، غلامرضا علیایی، محمود جلیلی، احمدرضا باغستانی، تاثیر ارتز مچ دست بر نسبت Hmax/Mmax اسپاستی سیتی، قدرت grip، pinch و دامنه ی حرکتی آرنج و مچ دست کودکان فلج مغزی اسپاستیک. مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 1391؛ 30(1): 55. magiran.com/p1016242
Mahdi Abdolvahab, Hossein Bagheri, Ghodsieh Joveini, Reza Rooaban, Gholamreza Oliaei, Mahmud Jalili, Ahmad Reza Baghestani, The effects of wrist orthosis on Hmax to Mmax ratio, spasticity, Grip and pinch strength and wrist and elbow range of motion of spastic children, Journal of Medical Council of Iran, 2012; 30(1): 55. magiran.com/p1016242
مهدی عبدالوهاب، حسین باقری، قدسیه جوینی، رضا روزبان، غلامرضا علیایی، محمود جلیلی، احمدرضا باغستانی، "تاثیر ارتز مچ دست بر نسبت Hmax/Mmax اسپاستی سیتی، قدرت grip، pinch و دامنه ی حرکتی آرنج و مچ دست کودکان فلج مغزی اسپاستیک"، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 30، شماره 1 (1391): 55. magiran.com/p1016242
Mahdi Abdolvahab, Hossein Bagheri, Ghodsieh Joveini, Reza Rooaban, Gholamreza Oliaei, Mahmud Jalili, Ahmad Reza Baghestani, "The effects of wrist orthosis on Hmax to Mmax ratio, spasticity, Grip and pinch strength and wrist and elbow range of motion of spastic children", Journal of Medical Council of Iran 30, no.1 (2012): 55. magiran.com/p1016242
مهدی عبدالوهاب، حسین باقری، قدسیه جوینی، رضا روزبان، غلامرضا علیایی، محمود جلیلی، احمدرضا باغستانی، (1391). 'تاثیر ارتز مچ دست بر نسبت Hmax/Mmax اسپاستی سیتی، قدرت grip، pinch و دامنه ی حرکتی آرنج و مچ دست کودکان فلج مغزی اسپاستیک'، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 30(1)، صص.55. magiran.com/p1016242
Mahdi Abdolvahab, Hossein Bagheri, Ghodsieh Joveini, Reza Rooaban, Gholamreza Oliaei, Mahmud Jalili, Ahmad Reza Baghestani, (2012). 'The effects of wrist orthosis on Hmax to Mmax ratio, spasticity, Grip and pinch strength and wrist and elbow range of motion of spastic children', Journal of Medical Council of Iran, 30(1), pp.55. magiran.com/p1016242
مهدی عبدالوهاب؛ حسین باقری؛ قدسیه جوینی؛ رضا روزبان؛ غلامرضا علیایی؛ محمود جلیلی؛ احمدرضا باغستانی. "تاثیر ارتز مچ دست بر نسبت Hmax/Mmax اسپاستی سیتی، قدرت grip، pinch و دامنه ی حرکتی آرنج و مچ دست کودکان فلج مغزی اسپاستیک". مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 30 ،1 ، 1391، 55. magiran.com/p1016242
Mahdi Abdolvahab; Hossein Bagheri; Ghodsieh Joveini; Reza Rooaban; Gholamreza Oliaei; Mahmud Jalili; Ahmad Reza Baghestani. "The effects of wrist orthosis on Hmax to Mmax ratio, spasticity, Grip and pinch strength and wrist and elbow range of motion of spastic children", Journal of Medical Council of Iran, 30, 1, 2012, 55. magiran.com/p1016242
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال