ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد شرفی، انور احمدخواه، محمد بخشنده، محمدرضا محمودی، (1391). بررسی تجربی و عددی اثر تولید کننده گردابه بر الگوی جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل بال هواپیمای مسافربری، نشریه مهندسی هوانوردی، 13(2)، 1-16. magiran.com/p1017502
A. Sharafi, A. Ahmadkhah, M. Bakhshandeh, M.R. Mahmoodi, (2012). Experimental and Numerical Investigation of Vortex Generator effects on Flow Pattern and Aerodynamic Coefficients of an Airplane Wing Model, Journal of Aeronautical Engineering, 13(2), 1-16. magiran.com/p1017502
احمد شرفی، انور احمدخواه، محمد بخشنده، محمدرضا محمودی، بررسی تجربی و عددی اثر تولید کننده گردابه بر الگوی جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل بال هواپیمای مسافربری. نشریه مهندسی هوانوردی، 1391؛ 13(2): 1-16. magiran.com/p1017502
A. Sharafi, A. Ahmadkhah, M. Bakhshandeh, M.R. Mahmoodi, Experimental and Numerical Investigation of Vortex Generator effects on Flow Pattern and Aerodynamic Coefficients of an Airplane Wing Model, Journal of Aeronautical Engineering, 2012; 13(2): 1-16. magiran.com/p1017502
احمد شرفی، انور احمدخواه، محمد بخشنده، محمدرضا محمودی، "بررسی تجربی و عددی اثر تولید کننده گردابه بر الگوی جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل بال هواپیمای مسافربری"، نشریه مهندسی هوانوردی 13، شماره 2 (1391): 1-16. magiran.com/p1017502
A. Sharafi, A. Ahmadkhah, M. Bakhshandeh, M.R. Mahmoodi, "Experimental and Numerical Investigation of Vortex Generator effects on Flow Pattern and Aerodynamic Coefficients of an Airplane Wing Model", Journal of Aeronautical Engineering 13, no.2 (2012): 1-16. magiran.com/p1017502
احمد شرفی، انور احمدخواه، محمد بخشنده، محمدرضا محمودی، (1391). 'بررسی تجربی و عددی اثر تولید کننده گردابه بر الگوی جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل بال هواپیمای مسافربری'، نشریه مهندسی هوانوردی، 13(2)، صص.1-16. magiran.com/p1017502
A. Sharafi, A. Ahmadkhah, M. Bakhshandeh, M.R. Mahmoodi, (2012). 'Experimental and Numerical Investigation of Vortex Generator effects on Flow Pattern and Aerodynamic Coefficients of an Airplane Wing Model', Journal of Aeronautical Engineering, 13(2), pp.1-16. magiran.com/p1017502
احمد شرفی؛ انور احمدخواه؛ محمد بخشنده؛ محمدرضا محمودی. "بررسی تجربی و عددی اثر تولید کننده گردابه بر الگوی جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل بال هواپیمای مسافربری". نشریه مهندسی هوانوردی، 13 ،2 ، 1391، 1-16. magiran.com/p1017502
A. Sharafi; A. Ahmadkhah; M. Bakhshandeh; M.R. Mahmoodi. "Experimental and Numerical Investigation of Vortex Generator effects on Flow Pattern and Aerodynamic Coefficients of an Airplane Wing Model", Journal of Aeronautical Engineering, 13, 2, 2012, 1-16. magiran.com/p1017502
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال