ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میترا حکمت افشار، اراز بردی قورچایی، غلامرضا امین، محمد علی وکیلی، سمیرا عشقی نیا، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، (1391). بررسی اثر عصاره زنجبیل بر حجم باقیمانده معده در بیماران با تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 10(3)، 360. magiran.com/p1018492
M. Hekmatafshar, A. Bardigorchaei, Gh Amin, Ma Vakili, S. Eshginia, A. Sanagoo, L. Jouybaril, (2012). THE EFFECT OF A GINGER EXTRACT ON GASTRIC RESIDUAL VOLUME AMONG MECHANICALLY VENTILATED PATIENTS WHO HOSPITALIZED IN INTENSIVE CARE UNIT, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 10(3), 360. magiran.com/p1018492
میترا حکمت افشار، اراز بردی قورچایی، غلامرضا امین، محمد علی وکیلی، سمیرا عشقی نیا، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، بررسی اثر عصاره زنجبیل بر حجم باقیمانده معده در بیماران با تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1391؛ 10(3): 360. magiran.com/p1018492
M. Hekmatafshar, A. Bardigorchaei, Gh Amin, Ma Vakili, S. Eshginia, A. Sanagoo, L. Jouybaril, THE EFFECT OF A GINGER EXTRACT ON GASTRIC RESIDUAL VOLUME AMONG MECHANICALLY VENTILATED PATIENTS WHO HOSPITALIZED IN INTENSIVE CARE UNIT, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2012; 10(3): 360. magiran.com/p1018492
میترا حکمت افشار، اراز بردی قورچایی، غلامرضا امین، محمد علی وکیلی، سمیرا عشقی نیا، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، "بررسی اثر عصاره زنجبیل بر حجم باقیمانده معده در بیماران با تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 10، شماره 3 (1391): 360. magiran.com/p1018492
M. Hekmatafshar, A. Bardigorchaei, Gh Amin, Ma Vakili, S. Eshginia, A. Sanagoo, L. Jouybaril, "THE EFFECT OF A GINGER EXTRACT ON GASTRIC RESIDUAL VOLUME AMONG MECHANICALLY VENTILATED PATIENTS WHO HOSPITALIZED IN INTENSIVE CARE UNIT", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 10, no.3 (2012): 360. magiran.com/p1018492
میترا حکمت افشار، اراز بردی قورچایی، غلامرضا امین، محمد علی وکیلی، سمیرا عشقی نیا، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، (1391). 'بررسی اثر عصاره زنجبیل بر حجم باقیمانده معده در بیماران با تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 10(3)، صص.360. magiran.com/p1018492
M. Hekmatafshar, A. Bardigorchaei, Gh Amin, Ma Vakili, S. Eshginia, A. Sanagoo, L. Jouybaril, (2012). 'THE EFFECT OF A GINGER EXTRACT ON GASTRIC RESIDUAL VOLUME AMONG MECHANICALLY VENTILATED PATIENTS WHO HOSPITALIZED IN INTENSIVE CARE UNIT', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 10(3), pp.360. magiran.com/p1018492
میترا حکمت افشار؛ اراز بردی قورچایی؛ غلامرضا امین؛ محمد علی وکیلی؛ سمیرا عشقی نیا؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری. "بررسی اثر عصاره زنجبیل بر حجم باقیمانده معده در بیماران با تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 10 ،3 ، 1391، 360. magiran.com/p1018492
M. Hekmatafshar; A. Bardigorchaei; Gh Amin; Ma Vakili; S. Eshginia; A. Sanagoo; L. Jouybaril. "THE EFFECT OF A GINGER EXTRACT ON GASTRIC RESIDUAL VOLUME AMONG MECHANICALLY VENTILATED PATIENTS WHO HOSPITALIZED IN INTENSIVE CARE UNIT", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 10, 3, 2012, 360. magiran.com/p1018492
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال