ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد سالکی، طناز احدی، محمد رازی، غلامرضا رئیسی، بیژن فروغ، (1391). مقایسه ی اثربخشی طب سوزنی و مدالیته های فیزیکی بر علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 30(194)، 1. magiran.com/p1027703
Mohammad Saleki, Tannaz Ahadi, Mohammad Razi, Gholam Reza Raeisi, Bijan Forough, (2012). Comparison of the Effects of Acupuncture and Physical Modality on Symptoms of Knee Osteoarthritis, Journal Of Isfahan Medical School, 30(194), 1. magiran.com/p1027703
محمد سالکی، طناز احدی، محمد رازی، غلامرضا رئیسی، بیژن فروغ، مقایسه ی اثربخشی طب سوزنی و مدالیته های فیزیکی بر علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1391؛ 30(194): 1. magiran.com/p1027703
Mohammad Saleki, Tannaz Ahadi, Mohammad Razi, Gholam Reza Raeisi, Bijan Forough, Comparison of the Effects of Acupuncture and Physical Modality on Symptoms of Knee Osteoarthritis, Journal Of Isfahan Medical School, 2012; 30(194): 1. magiran.com/p1027703
محمد سالکی، طناز احدی، محمد رازی، غلامرضا رئیسی، بیژن فروغ، "مقایسه ی اثربخشی طب سوزنی و مدالیته های فیزیکی بر علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 30، شماره 194 (1391): 1. magiran.com/p1027703
Mohammad Saleki, Tannaz Ahadi, Mohammad Razi, Gholam Reza Raeisi, Bijan Forough, "Comparison of the Effects of Acupuncture and Physical Modality on Symptoms of Knee Osteoarthritis", Journal Of Isfahan Medical School 30, no.194 (2012): 1. magiran.com/p1027703
محمد سالکی، طناز احدی، محمد رازی، غلامرضا رئیسی، بیژن فروغ، (1391). 'مقایسه ی اثربخشی طب سوزنی و مدالیته های فیزیکی بر علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 30(194)، صص.1. magiran.com/p1027703
Mohammad Saleki, Tannaz Ahadi, Mohammad Razi, Gholam Reza Raeisi, Bijan Forough, (2012). 'Comparison of the Effects of Acupuncture and Physical Modality on Symptoms of Knee Osteoarthritis', Journal Of Isfahan Medical School, 30(194), pp.1. magiran.com/p1027703
محمد سالکی؛ طناز احدی؛ محمد رازی؛ غلامرضا رئیسی؛ بیژن فروغ. "مقایسه ی اثربخشی طب سوزنی و مدالیته های فیزیکی بر علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 30 ،194 ، 1391، 1. magiran.com/p1027703
Mohammad Saleki; Tannaz Ahadi; Mohammad Razi; Gholam Reza Raeisi; Bijan Forough. "Comparison of the Effects of Acupuncture and Physical Modality on Symptoms of Knee Osteoarthritis", Journal Of Isfahan Medical School, 30, 194, 2012, 1. magiran.com/p1027703
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال