ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شکوفه زین الدینی، احمد پارسیان، (1391). برآورد بیزی تعمیم یافته مینیماکس میانگین توزیع نرمال چندمتغیره با ماتریس کوواریانس مجهول، مجله علوم آماری، 4(2)، 183. magiran.com/p1029914
Shokofeh Zeinodini, Ahmad Parsian, (2012). Minimax Generalized Bayes Estimator of Normal Mean Vector with Unknown Covariance Matrix, Journal of Statistical Sciences, 4(2), 183. magiran.com/p1029914
شکوفه زین الدینی، احمد پارسیان، برآورد بیزی تعمیم یافته مینیماکس میانگین توزیع نرمال چندمتغیره با ماتریس کوواریانس مجهول. مجله علوم آماری، 1391؛ 4(2): 183. magiran.com/p1029914
Shokofeh Zeinodini, Ahmad Parsian, Minimax Generalized Bayes Estimator of Normal Mean Vector with Unknown Covariance Matrix, Journal of Statistical Sciences, 2012; 4(2): 183. magiran.com/p1029914
شکوفه زین الدینی، احمد پارسیان، "برآورد بیزی تعمیم یافته مینیماکس میانگین توزیع نرمال چندمتغیره با ماتریس کوواریانس مجهول"، مجله علوم آماری 4، شماره 2 (1391): 183. magiran.com/p1029914
Shokofeh Zeinodini, Ahmad Parsian, "Minimax Generalized Bayes Estimator of Normal Mean Vector with Unknown Covariance Matrix", Journal of Statistical Sciences 4, no.2 (2012): 183. magiran.com/p1029914
شکوفه زین الدینی، احمد پارسیان، (1391). 'برآورد بیزی تعمیم یافته مینیماکس میانگین توزیع نرمال چندمتغیره با ماتریس کوواریانس مجهول'، مجله علوم آماری، 4(2)، صص.183. magiran.com/p1029914
Shokofeh Zeinodini, Ahmad Parsian, (2012). 'Minimax Generalized Bayes Estimator of Normal Mean Vector with Unknown Covariance Matrix', Journal of Statistical Sciences, 4(2), pp.183. magiran.com/p1029914
شکوفه زین الدینی؛ احمد پارسیان. "برآورد بیزی تعمیم یافته مینیماکس میانگین توزیع نرمال چندمتغیره با ماتریس کوواریانس مجهول". مجله علوم آماری، 4 ،2 ، 1391، 183. magiran.com/p1029914
Shokofeh Zeinodini; Ahmad Parsian. "Minimax Generalized Bayes Estimator of Normal Mean Vector with Unknown Covariance Matrix", Journal of Statistical Sciences, 4, 2, 2012, 183. magiran.com/p1029914
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال