ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالعلی موحدی نیا، احمد سواری، امیرپرویز سلاطی، (1391). سازگاری های فراساختاری آبشش ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) تحت شرایط اسمزی مختلف، مجله تحقیقات دامپزشکی، 67(2)، 165. magiran.com/p1030557
Abdol Ali Movahedinia, Ahmad Savari, Amir Parviz Salati, (2012). Gill ultrastructural alterations in response to various environmental salinities in yellowfin seabream, (Acanthopagrus latus), Journal of Veterinary Research, 67(2), 165. magiran.com/p1030557
عبدالعلی موحدی نیا، احمد سواری، امیرپرویز سلاطی، سازگاری های فراساختاری آبشش ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) تحت شرایط اسمزی مختلف. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1391؛ 67(2): 165. magiran.com/p1030557
Abdol Ali Movahedinia, Ahmad Savari, Amir Parviz Salati, Gill ultrastructural alterations in response to various environmental salinities in yellowfin seabream, (Acanthopagrus latus), Journal of Veterinary Research, 2012; 67(2): 165. magiran.com/p1030557
عبدالعلی موحدی نیا، احمد سواری، امیرپرویز سلاطی، "سازگاری های فراساختاری آبشش ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) تحت شرایط اسمزی مختلف"، مجله تحقیقات دامپزشکی 67، شماره 2 (1391): 165. magiran.com/p1030557
Abdol Ali Movahedinia, Ahmad Savari, Amir Parviz Salati, "Gill ultrastructural alterations in response to various environmental salinities in yellowfin seabream, (Acanthopagrus latus)", Journal of Veterinary Research 67, no.2 (2012): 165. magiran.com/p1030557
عبدالعلی موحدی نیا، احمد سواری، امیرپرویز سلاطی، (1391). 'سازگاری های فراساختاری آبشش ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) تحت شرایط اسمزی مختلف'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 67(2)، صص.165. magiran.com/p1030557
Abdol Ali Movahedinia, Ahmad Savari, Amir Parviz Salati, (2012). 'Gill ultrastructural alterations in response to various environmental salinities in yellowfin seabream, (Acanthopagrus latus)', Journal of Veterinary Research, 67(2), pp.165. magiran.com/p1030557
عبدالعلی موحدی نیا؛ احمد سواری؛ امیرپرویز سلاطی. "سازگاری های فراساختاری آبشش ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) تحت شرایط اسمزی مختلف". مجله تحقیقات دامپزشکی، 67 ،2 ، 1391، 165. magiran.com/p1030557
Abdol Ali Movahedinia; Ahmad Savari; Amir Parviz Salati. "Gill ultrastructural alterations in response to various environmental salinities in yellowfin seabream, (Acanthopagrus latus)", Journal of Veterinary Research, 67, 2, 2012, 165. magiran.com/p1030557
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال