ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر نقی زاده گوگدره، مرتضی قاسمی نژاد، عارف درودی، (1390). محاسبه ضریب کاهش توان نامی یک موتور القایی در صورت وجود ولتاژ در ترمینال های آن، نشریه انرژی ایران، 14(40)، 89. magiran.com/p1030575
Naghizadeh, Morteza Ghaseminejad, Aref Doroodi, (2012). Derating Factor of Induction Motors Subjected to Voltage Fluctuations, Iranina journal of Energy, 14(40), 89. magiran.com/p1030575
امیر نقی زاده گوگدره، مرتضی قاسمی نژاد، عارف درودی، محاسبه ضریب کاهش توان نامی یک موتور القایی در صورت وجود ولتاژ در ترمینال های آن. نشریه انرژی ایران، 1390؛ 14(40): 89. magiran.com/p1030575
Naghizadeh, Morteza Ghaseminejad, Aref Doroodi, Derating Factor of Induction Motors Subjected to Voltage Fluctuations, Iranina journal of Energy, 2012; 14(40): 89. magiran.com/p1030575
امیر نقی زاده گوگدره، مرتضی قاسمی نژاد، عارف درودی، "محاسبه ضریب کاهش توان نامی یک موتور القایی در صورت وجود ولتاژ در ترمینال های آن"، نشریه انرژی ایران 14، شماره 40 (1390): 89. magiran.com/p1030575
Naghizadeh, Morteza Ghaseminejad, Aref Doroodi, "Derating Factor of Induction Motors Subjected to Voltage Fluctuations", Iranina journal of Energy 14, no.40 (2012): 89. magiran.com/p1030575
امیر نقی زاده گوگدره، مرتضی قاسمی نژاد، عارف درودی، (1390). 'محاسبه ضریب کاهش توان نامی یک موتور القایی در صورت وجود ولتاژ در ترمینال های آن'، نشریه انرژی ایران، 14(40)، صص.89. magiran.com/p1030575
Naghizadeh, Morteza Ghaseminejad, Aref Doroodi, (2012). 'Derating Factor of Induction Motors Subjected to Voltage Fluctuations', Iranina journal of Energy, 14(40), pp.89. magiran.com/p1030575
امیر نقی زاده گوگدره؛ مرتضی قاسمی نژاد؛ عارف درودی. "محاسبه ضریب کاهش توان نامی یک موتور القایی در صورت وجود ولتاژ در ترمینال های آن". نشریه انرژی ایران، 14 ،40 ، 1390، 89. magiran.com/p1030575
Naghizadeh; Morteza Ghaseminejad; Aref Doroodi. "Derating Factor of Induction Motors Subjected to Voltage Fluctuations", Iranina journal of Energy, 14, 40, 2012, 89. magiran.com/p1030575
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال