ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود راهدار، مهرداد مصباح، بابک وزیریان زاده، (1391). بررسی انگل های داخلی و خارجی زئونوز ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در شادگان و سوسنگرد در سال 1386، فصلنامه علوم بهداشتی جندی شاپور، 4(1)، 49. magiran.com/p1031483
Mahmoud Rahdar, Mehrdad Mesbah, Babak Vazirian Zadeh, (2012). Detection of internal and external zoonosis parasites in Barbus sharpeyi in Shadegan and sosangerd city during 2007, Jundishapur Journal of Health Sciences, 4(1), 49. magiran.com/p1031483
محمود راهدار، مهرداد مصباح، بابک وزیریان زاده، بررسی انگل های داخلی و خارجی زئونوز ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در شادگان و سوسنگرد در سال 1386. فصلنامه علوم بهداشتی جندی شاپور، 1391؛ 4(1): 49. magiran.com/p1031483
Mahmoud Rahdar, Mehrdad Mesbah, Babak Vazirian Zadeh, Detection of internal and external zoonosis parasites in Barbus sharpeyi in Shadegan and sosangerd city during 2007, Jundishapur Journal of Health Sciences, 2012; 4(1): 49. magiran.com/p1031483
محمود راهدار، مهرداد مصباح، بابک وزیریان زاده، "بررسی انگل های داخلی و خارجی زئونوز ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در شادگان و سوسنگرد در سال 1386"، فصلنامه علوم بهداشتی جندی شاپور 4، شماره 1 (1391): 49. magiran.com/p1031483
Mahmoud Rahdar, Mehrdad Mesbah, Babak Vazirian Zadeh, "Detection of internal and external zoonosis parasites in Barbus sharpeyi in Shadegan and sosangerd city during 2007", Jundishapur Journal of Health Sciences 4, no.1 (2012): 49. magiran.com/p1031483
محمود راهدار، مهرداد مصباح، بابک وزیریان زاده، (1391). 'بررسی انگل های داخلی و خارجی زئونوز ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در شادگان و سوسنگرد در سال 1386'، فصلنامه علوم بهداشتی جندی شاپور، 4(1)، صص.49. magiran.com/p1031483
Mahmoud Rahdar, Mehrdad Mesbah, Babak Vazirian Zadeh, (2012). 'Detection of internal and external zoonosis parasites in Barbus sharpeyi in Shadegan and sosangerd city during 2007', Jundishapur Journal of Health Sciences, 4(1), pp.49. magiran.com/p1031483
محمود راهدار؛ مهرداد مصباح؛ بابک وزیریان زاده. "بررسی انگل های داخلی و خارجی زئونوز ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در شادگان و سوسنگرد در سال 1386". فصلنامه علوم بهداشتی جندی شاپور، 4 ،1 ، 1391، 49. magiran.com/p1031483
Mahmoud Rahdar; Mehrdad Mesbah; Babak Vazirian Zadeh. "Detection of internal and external zoonosis parasites in Barbus sharpeyi in Shadegan and sosangerd city during 2007", Jundishapur Journal of Health Sciences, 4, 1, 2012, 49. magiran.com/p1031483
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال