ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی طهماسبی، مریم ایمن، تقی رازی، (1391). مقایسه نتایج سونوگرافی ترانس واژینال با یافته های دیلاتاسیون و کورتاژ در ارزیابی بدخیمی آندومتر زنان یائسه با خونریزی واژینال، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 11(3)، 229. magiran.com/p1031527
, (2012). Comparing of the Results of Transvaginal Ultrasonography with Dilatation and Curettage Findings in Evaluation of Endometrial Cancer in Women with Postmenopausal Bleeding, Jundishapur Scientific Medical Journal, 11(3), 229. magiran.com/p1031527
مرتضی طهماسبی، مریم ایمن، تقی رازی، مقایسه نتایج سونوگرافی ترانس واژینال با یافته های دیلاتاسیون و کورتاژ در ارزیابی بدخیمی آندومتر زنان یائسه با خونریزی واژینال. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1391؛ 11(3): 229. magiran.com/p1031527
, Comparing of the Results of Transvaginal Ultrasonography with Dilatation and Curettage Findings in Evaluation of Endometrial Cancer in Women with Postmenopausal Bleeding, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2012; 11(3): 229. magiran.com/p1031527
مرتضی طهماسبی، مریم ایمن، تقی رازی، "مقایسه نتایج سونوگرافی ترانس واژینال با یافته های دیلاتاسیون و کورتاژ در ارزیابی بدخیمی آندومتر زنان یائسه با خونریزی واژینال"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 11، شماره 3 (1391): 229. magiran.com/p1031527
, "Comparing of the Results of Transvaginal Ultrasonography with Dilatation and Curettage Findings in Evaluation of Endometrial Cancer in Women with Postmenopausal Bleeding", Jundishapur Scientific Medical Journal 11, no.3 (2012): 229. magiran.com/p1031527
مرتضی طهماسبی، مریم ایمن، تقی رازی، (1391). 'مقایسه نتایج سونوگرافی ترانس واژینال با یافته های دیلاتاسیون و کورتاژ در ارزیابی بدخیمی آندومتر زنان یائسه با خونریزی واژینال'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 11(3)، صص.229. magiran.com/p1031527
, (2012). 'Comparing of the Results of Transvaginal Ultrasonography with Dilatation and Curettage Findings in Evaluation of Endometrial Cancer in Women with Postmenopausal Bleeding', Jundishapur Scientific Medical Journal, 11(3), pp.229. magiran.com/p1031527
مرتضی طهماسبی؛ مریم ایمن؛ تقی رازی. "مقایسه نتایج سونوگرافی ترانس واژینال با یافته های دیلاتاسیون و کورتاژ در ارزیابی بدخیمی آندومتر زنان یائسه با خونریزی واژینال". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 11 ،3 ، 1391، 229. magiran.com/p1031527
. "Comparing of the Results of Transvaginal Ultrasonography with Dilatation and Curettage Findings in Evaluation of Endometrial Cancer in Women with Postmenopausal Bleeding", Jundishapur Scientific Medical Journal, 11, 3, 2012, 229. magiran.com/p1031527
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال