ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن دشت بزرگی، سید محمد حسینی، سمیه بساک، سید محمود لطیفی، (1391). تاثیر ماساژ درمانی بر عوارض شایع بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان پستان، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 11(3)، 253. magiran.com/p1031529
, (2012). THE INFLUENCE OF MASSAGE THERAPY ON DEPRESSION, ANEXIETY AND SEVIERITY OF NAUSEA AND VOMITING UNDERGOING CHEMOTHERAPY PATIENT WITH BREAST CANCER., Jundishapur Scientific Medical Journal, 11(3), 253. magiran.com/p1031529
بهمن دشت بزرگی، سید محمد حسینی، سمیه بساک، سید محمود لطیفی، تاثیر ماساژ درمانی بر عوارض شایع بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان پستان. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1391؛ 11(3): 253. magiran.com/p1031529
, THE INFLUENCE OF MASSAGE THERAPY ON DEPRESSION, ANEXIETY AND SEVIERITY OF NAUSEA AND VOMITING UNDERGOING CHEMOTHERAPY PATIENT WITH BREAST CANCER., Jundishapur Scientific Medical Journal, 2012; 11(3): 253. magiran.com/p1031529
بهمن دشت بزرگی، سید محمد حسینی، سمیه بساک، سید محمود لطیفی، "تاثیر ماساژ درمانی بر عوارض شایع بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان پستان"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 11، شماره 3 (1391): 253. magiran.com/p1031529
, "THE INFLUENCE OF MASSAGE THERAPY ON DEPRESSION, ANEXIETY AND SEVIERITY OF NAUSEA AND VOMITING UNDERGOING CHEMOTHERAPY PATIENT WITH BREAST CANCER.", Jundishapur Scientific Medical Journal 11, no.3 (2012): 253. magiran.com/p1031529
بهمن دشت بزرگی، سید محمد حسینی، سمیه بساک، سید محمود لطیفی، (1391). 'تاثیر ماساژ درمانی بر عوارض شایع بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان پستان'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 11(3)، صص.253. magiran.com/p1031529
, (2012). 'THE INFLUENCE OF MASSAGE THERAPY ON DEPRESSION, ANEXIETY AND SEVIERITY OF NAUSEA AND VOMITING UNDERGOING CHEMOTHERAPY PATIENT WITH BREAST CANCER.', Jundishapur Scientific Medical Journal, 11(3), pp.253. magiran.com/p1031529
بهمن دشت بزرگی؛ سید محمد حسینی؛ سمیه بساک؛ سید محمود لطیفی. "تاثیر ماساژ درمانی بر عوارض شایع بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان پستان". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 11 ،3 ، 1391، 253. magiran.com/p1031529
. "THE INFLUENCE OF MASSAGE THERAPY ON DEPRESSION, ANEXIETY AND SEVIERITY OF NAUSEA AND VOMITING UNDERGOING CHEMOTHERAPY PATIENT WITH BREAST CANCER.", Jundishapur Scientific Medical Journal, 11, 3, 2012, 253. magiran.com/p1031529
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال