ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه رحیمی، مرضیه اسدی ذاکر، بیژن کیخایی دهدزی، (1391). تاثیر ورزش هوازی بر اشباع خون شریانی از اکسیژن در کودکان ناقل کم خونی داسی شکل، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 11(3)، 317. magiran.com/p1031536
, (2012). The effect of aerobic exercise in 0 saturation children with sickle cell trait, Jundishapur Scientific Medical Journal, 11(3), 317. magiran.com/p1031536
معصومه رحیمی، مرضیه اسدی ذاکر، بیژن کیخایی دهدزی، تاثیر ورزش هوازی بر اشباع خون شریانی از اکسیژن در کودکان ناقل کم خونی داسی شکل. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1391؛ 11(3): 317. magiran.com/p1031536
, The effect of aerobic exercise in 0 saturation children with sickle cell trait, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2012; 11(3): 317. magiran.com/p1031536
معصومه رحیمی، مرضیه اسدی ذاکر، بیژن کیخایی دهدزی، "تاثیر ورزش هوازی بر اشباع خون شریانی از اکسیژن در کودکان ناقل کم خونی داسی شکل"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 11، شماره 3 (1391): 317. magiran.com/p1031536
, "The effect of aerobic exercise in 0 saturation children with sickle cell trait", Jundishapur Scientific Medical Journal 11, no.3 (2012): 317. magiran.com/p1031536
معصومه رحیمی، مرضیه اسدی ذاکر، بیژن کیخایی دهدزی، (1391). 'تاثیر ورزش هوازی بر اشباع خون شریانی از اکسیژن در کودکان ناقل کم خونی داسی شکل'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 11(3)، صص.317. magiran.com/p1031536
, (2012). 'The effect of aerobic exercise in 0 saturation children with sickle cell trait', Jundishapur Scientific Medical Journal, 11(3), pp.317. magiran.com/p1031536
معصومه رحیمی؛ مرضیه اسدی ذاکر؛ بیژن کیخایی دهدزی. "تاثیر ورزش هوازی بر اشباع خون شریانی از اکسیژن در کودکان ناقل کم خونی داسی شکل". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 11 ،3 ، 1391، 317. magiran.com/p1031536
. "The effect of aerobic exercise in 0 saturation children with sickle cell trait", Jundishapur Scientific Medical Journal, 11, 3, 2012, 317. magiran.com/p1031536
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال