ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه احمدی زاده، علیرضا سرکاکی، یعقوب فربود، بابک محمدیان، فاخر رحیم، (1391). اثر ورزش در سمیت ناشی از مرفین در کبد و کلیه موش صحرایی، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 11(3)، 325. magiran.com/p1031537
, (2012). Evaluation of the exercise effect on morphine-induced toxicity in rat liver and kidney, Jundishapur Scientific Medical Journal, 11(3), 325. magiran.com/p1031537
معصومه احمدی زاده، علیرضا سرکاکی، یعقوب فربود، بابک محمدیان، فاخر رحیم، اثر ورزش در سمیت ناشی از مرفین در کبد و کلیه موش صحرایی. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1391؛ 11(3): 325. magiran.com/p1031537
, Evaluation of the exercise effect on morphine-induced toxicity in rat liver and kidney, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2012; 11(3): 325. magiran.com/p1031537
معصومه احمدی زاده، علیرضا سرکاکی، یعقوب فربود، بابک محمدیان، فاخر رحیم، "اثر ورزش در سمیت ناشی از مرفین در کبد و کلیه موش صحرایی"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 11، شماره 3 (1391): 325. magiran.com/p1031537
, "Evaluation of the exercise effect on morphine-induced toxicity in rat liver and kidney", Jundishapur Scientific Medical Journal 11, no.3 (2012): 325. magiran.com/p1031537
معصومه احمدی زاده، علیرضا سرکاکی، یعقوب فربود، بابک محمدیان، فاخر رحیم، (1391). 'اثر ورزش در سمیت ناشی از مرفین در کبد و کلیه موش صحرایی'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 11(3)، صص.325. magiran.com/p1031537
, (2012). 'Evaluation of the exercise effect on morphine-induced toxicity in rat liver and kidney', Jundishapur Scientific Medical Journal, 11(3), pp.325. magiran.com/p1031537
معصومه احمدی زاده؛ علیرضا سرکاکی؛ یعقوب فربود؛ بابک محمدیان؛ فاخر رحیم. "اثر ورزش در سمیت ناشی از مرفین در کبد و کلیه موش صحرایی". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 11 ،3 ، 1391، 325. magiran.com/p1031537
. "Evaluation of the exercise effect on morphine-induced toxicity in rat liver and kidney", Jundishapur Scientific Medical Journal, 11, 3, 2012, 325. magiran.com/p1031537
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال