ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدحبیب الله میرغفوری، علی مروتی شریف آبادی، مرتضی مداح، (1391). راهبرد پویایی شناسی تاثیر دانش بر عملکرد و پایدارسازی رضایت مشتریان، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 2(8)، 103. magiran.com/p1032286
Seyed Habib Allah Mirghafoori, Ali Morovvati Sharif Abadi, Morteza Maddah, (2012). Dynamics Strategy of Effect of Knowledge on Performance and Customer Satisfactin Stabilization, Journal of Strategic Management Studies, 2(8), 103. magiran.com/p1032286
سیدحبیب الله میرغفوری، علی مروتی شریف آبادی، مرتضی مداح، راهبرد پویایی شناسی تاثیر دانش بر عملکرد و پایدارسازی رضایت مشتریان. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 1391؛ 2(8): 103. magiran.com/p1032286
Seyed Habib Allah Mirghafoori, Ali Morovvati Sharif Abadi, Morteza Maddah, Dynamics Strategy of Effect of Knowledge on Performance and Customer Satisfactin Stabilization, Journal of Strategic Management Studies, 2012; 2(8): 103. magiran.com/p1032286
سیدحبیب الله میرغفوری، علی مروتی شریف آبادی، مرتضی مداح، "راهبرد پویایی شناسی تاثیر دانش بر عملکرد و پایدارسازی رضایت مشتریان"، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی 2، شماره 8 (1391): 103. magiran.com/p1032286
Seyed Habib Allah Mirghafoori, Ali Morovvati Sharif Abadi, Morteza Maddah, "Dynamics Strategy of Effect of Knowledge on Performance and Customer Satisfactin Stabilization", Journal of Strategic Management Studies 2, no.8 (2012): 103. magiran.com/p1032286
سیدحبیب الله میرغفوری، علی مروتی شریف آبادی، مرتضی مداح، (1391). 'راهبرد پویایی شناسی تاثیر دانش بر عملکرد و پایدارسازی رضایت مشتریان'، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 2(8)، صص.103. magiran.com/p1032286
Seyed Habib Allah Mirghafoori, Ali Morovvati Sharif Abadi, Morteza Maddah, (2012). 'Dynamics Strategy of Effect of Knowledge on Performance and Customer Satisfactin Stabilization', Journal of Strategic Management Studies, 2(8), pp.103. magiran.com/p1032286
سیدحبیب الله میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ مرتضی مداح. "راهبرد پویایی شناسی تاثیر دانش بر عملکرد و پایدارسازی رضایت مشتریان". فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 2 ،8 ، 1391، 103. magiran.com/p1032286
Seyed Habib Allah Mirghafoori; Ali Morovvati Sharif Abadi; Morteza Maddah. "Dynamics Strategy of Effect of Knowledge on Performance and Customer Satisfactin Stabilization", Journal of Strategic Management Studies, 2, 8, 2012, 103. magiran.com/p1032286
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال