ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محتشم محمدی، مهدی کلاته عربی، طهماسب حسین پور، مقصود حسن پور حسنی، (1391). آزادسازی رقم جدید-کریم، رقم جدید گندم نان مناسب برای کاشت در مناطق دیم نیمه گرمسیری در ایران، نشریه به زراعی نهال و بذر، 28(2)، 253-256. magiran.com/p1032490
M. Mohammadi, M. Kalateharabi, T. Hosseinpour, Hassanpour Hosni, (2012). Release of New Cultivar- Karim, A New Spring Bread Wheat Cultivar for Semi-Tropical Rainfed Areas in Iran, Seed and Plant Production Journal, 28(2), 253-256. magiran.com/p1032490
محتشم محمدی، مهدی کلاته عربی، طهماسب حسین پور، مقصود حسن پور حسنی، آزادسازی رقم جدید-کریم، رقم جدید گندم نان مناسب برای کاشت در مناطق دیم نیمه گرمسیری در ایران. نشریه به زراعی نهال و بذر، 1391؛ 28(2): 253-256. magiran.com/p1032490
M. Mohammadi, M. Kalateharabi, T. Hosseinpour, Hassanpour Hosni, Release of New Cultivar- Karim, A New Spring Bread Wheat Cultivar for Semi-Tropical Rainfed Areas in Iran, Seed and Plant Production Journal, 2012; 28(2): 253-256. magiran.com/p1032490
محتشم محمدی، مهدی کلاته عربی، طهماسب حسین پور، مقصود حسن پور حسنی، "آزادسازی رقم جدید-کریم، رقم جدید گندم نان مناسب برای کاشت در مناطق دیم نیمه گرمسیری در ایران"، نشریه به زراعی نهال و بذر 28، شماره 2 (1391): 253-256. magiran.com/p1032490
M. Mohammadi, M. Kalateharabi, T. Hosseinpour, Hassanpour Hosni, "Release of New Cultivar- Karim, A New Spring Bread Wheat Cultivar for Semi-Tropical Rainfed Areas in Iran", Seed and Plant Production Journal 28, no.2 (2012): 253-256. magiran.com/p1032490
محتشم محمدی، مهدی کلاته عربی، طهماسب حسین پور، مقصود حسن پور حسنی، (1391). 'آزادسازی رقم جدید-کریم، رقم جدید گندم نان مناسب برای کاشت در مناطق دیم نیمه گرمسیری در ایران'، نشریه به زراعی نهال و بذر، 28(2)، صص.253-256. magiran.com/p1032490
M. Mohammadi, M. Kalateharabi, T. Hosseinpour, Hassanpour Hosni, (2012). 'Release of New Cultivar- Karim, A New Spring Bread Wheat Cultivar for Semi-Tropical Rainfed Areas in Iran', Seed and Plant Production Journal, 28(2), pp.253-256. magiran.com/p1032490
محتشم محمدی؛ مهدی کلاته عربی؛ طهماسب حسین پور؛ مقصود حسن پور حسنی. "آزادسازی رقم جدید-کریم، رقم جدید گندم نان مناسب برای کاشت در مناطق دیم نیمه گرمسیری در ایران". نشریه به زراعی نهال و بذر، 28 ،2 ، 1391، 253-256. magiran.com/p1032490
M. Mohammadi; M. Kalateharabi; T. Hosseinpour; Hassanpour Hosni. "Release of New Cultivar- Karim, A New Spring Bread Wheat Cultivar for Semi-Tropical Rainfed Areas in Iran", Seed and Plant Production Journal, 28, 2, 2012, 253-256. magiran.com/p1032490
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال