ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل خوش منش، (1391). التفات به نهج البلاغه در آثار برخی از رهبران نهضت های بیداری جهان اسلام معاصر، فصلنامه شیعه شناسی، 10(37)، 69. magiran.com/p1032503
Dr. Abol, Fazl Khoshmanesh, (2012). Attention to Nahj al-Balāgha in the Works of Some Leaders of the Awakening Movements in the Contemporary Islamic World, Shiite Studies, 10(37), 69. magiran.com/p1032503
ابوالفضل خوش منش، التفات به نهج البلاغه در آثار برخی از رهبران نهضت های بیداری جهان اسلام معاصر. فصلنامه شیعه شناسی، 1391؛ 10(37): 69. magiran.com/p1032503
Dr. Abol, Fazl Khoshmanesh, Attention to Nahj al-Balāgha in the Works of Some Leaders of the Awakening Movements in the Contemporary Islamic World, Shiite Studies, 2012; 10(37): 69. magiran.com/p1032503
ابوالفضل خوش منش، "التفات به نهج البلاغه در آثار برخی از رهبران نهضت های بیداری جهان اسلام معاصر"، فصلنامه شیعه شناسی 10، شماره 37 (1391): 69. magiran.com/p1032503
Dr. Abol, Fazl Khoshmanesh, "Attention to Nahj al-Balāgha in the Works of Some Leaders of the Awakening Movements in the Contemporary Islamic World", Shiite Studies 10, no.37 (2012): 69. magiran.com/p1032503
ابوالفضل خوش منش، (1391). 'التفات به نهج البلاغه در آثار برخی از رهبران نهضت های بیداری جهان اسلام معاصر'، فصلنامه شیعه شناسی، 10(37)، صص.69. magiran.com/p1032503
Dr. Abol, Fazl Khoshmanesh, (2012). 'Attention to Nahj al-Balāgha in the Works of Some Leaders of the Awakening Movements in the Contemporary Islamic World', Shiite Studies, 10(37), pp.69. magiran.com/p1032503
ابوالفضل خوش منش. "التفات به نهج البلاغه در آثار برخی از رهبران نهضت های بیداری جهان اسلام معاصر". فصلنامه شیعه شناسی، 10 ،37 ، 1391، 69. magiran.com/p1032503
Dr. Abol; Fazl Khoshmanesh. "Attention to Nahj al-Balāgha in the Works of Some Leaders of the Awakening Movements in the Contemporary Islamic World", Shiite Studies, 10, 37, 2012, 69. magiran.com/p1032503
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال