ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید دهقان منشادی، محمدعلی بهمنیار، سروش سالک گیلانی، امیر لکزیان، (1391). تاثیر کاربرد کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی و کود شیمیایی بر برخی شاخص های بیولوژیک کیفیت خاک در ریزوسفر ریحان (Ocimum basilicum)، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 16(2)، 187-197. magiran.com/p1032744
H. Dehghan-Menshadi, M. A. Bahmanyar, S. Salek Gilani, A. Lakzian, (2012). Effect of Application of Compost and Vermicompost Enriched with Chemical Fertilizer and Manure on Some Biological Indicators of Soil Quality of Basil (Ocimum basilicum) Rhizosphere, Journal of Hydrology and Soil Science, 16(2), 187-197. magiran.com/p1032744
حمید دهقان منشادی، محمدعلی بهمنیار، سروش سالک گیلانی، امیر لکزیان، تاثیر کاربرد کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی و کود شیمیایی بر برخی شاخص های بیولوژیک کیفیت خاک در ریزوسفر ریحان (Ocimum basilicum). نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 1391؛ 16(2): 187-197. magiran.com/p1032744
H. Dehghan-Menshadi, M. A. Bahmanyar, S. Salek Gilani, A. Lakzian, Effect of Application of Compost and Vermicompost Enriched with Chemical Fertilizer and Manure on Some Biological Indicators of Soil Quality of Basil (Ocimum basilicum) Rhizosphere, Journal of Hydrology and Soil Science, 2012; 16(2): 187-197. magiran.com/p1032744
حمید دهقان منشادی، محمدعلی بهمنیار، سروش سالک گیلانی، امیر لکزیان، "تاثیر کاربرد کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی و کود شیمیایی بر برخی شاخص های بیولوژیک کیفیت خاک در ریزوسفر ریحان (Ocimum basilicum)"، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 16، شماره 2 (1391): 187-197. magiran.com/p1032744
H. Dehghan-Menshadi, M. A. Bahmanyar, S. Salek Gilani, A. Lakzian, "Effect of Application of Compost and Vermicompost Enriched with Chemical Fertilizer and Manure on Some Biological Indicators of Soil Quality of Basil (Ocimum basilicum) Rhizosphere", Journal of Hydrology and Soil Science 16, no.2 (2012): 187-197. magiran.com/p1032744
حمید دهقان منشادی، محمدعلی بهمنیار، سروش سالک گیلانی، امیر لکزیان، (1391). 'تاثیر کاربرد کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی و کود شیمیایی بر برخی شاخص های بیولوژیک کیفیت خاک در ریزوسفر ریحان (Ocimum basilicum)'، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 16(2)، صص.187-197. magiran.com/p1032744
H. Dehghan-Menshadi, M. A. Bahmanyar, S. Salek Gilani, A. Lakzian, (2012). 'Effect of Application of Compost and Vermicompost Enriched with Chemical Fertilizer and Manure on Some Biological Indicators of Soil Quality of Basil (Ocimum basilicum) Rhizosphere', Journal of Hydrology and Soil Science, 16(2), pp.187-197. magiran.com/p1032744
حمید دهقان منشادی؛ محمدعلی بهمنیار؛ سروش سالک گیلانی؛ امیر لکزیان. "تاثیر کاربرد کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی و کود شیمیایی بر برخی شاخص های بیولوژیک کیفیت خاک در ریزوسفر ریحان (Ocimum basilicum)". نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 16 ،2 ، 1391، 187-197. magiran.com/p1032744
H. Dehghan-Menshadi; M. A. Bahmanyar; S. Salek Gilani; A. Lakzian. "Effect of Application of Compost and Vermicompost Enriched with Chemical Fertilizer and Manure on Some Biological Indicators of Soil Quality of Basil (Ocimum basilicum) Rhizosphere", Journal of Hydrology and Soil Science, 16, 2, 2012, 187-197. magiran.com/p1032744
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال