ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشاد نجومی، اشرف محبتی مبارز، سید داور سیادت، علی هاتف سلمانیان، نیما خرم آبادی، (1391). بهبود تولید PRP هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b با استفاده از محیط کشت CY اصلاح شده در مقیاس نیمه صنعتی، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(4)، 127. magiran.com/p1034129
Farshad Nojoomi, Ashraf Mohabati Mobarez, Seyed Davar Siadat, Ali Hatef Salmanian, Nima Khoramabadi, (2012). Improvement of Large-scale PRP production by Haemophilus influenzae typeb, using modified CY medium, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(4), 127. magiran.com/p1034129
فرشاد نجومی، اشرف محبتی مبارز، سید داور سیادت، علی هاتف سلمانیان، نیما خرم آبادی، بهبود تولید PRP هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b با استفاده از محیط کشت CY اصلاح شده در مقیاس نیمه صنعتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 1(4): 127. magiran.com/p1034129
Farshad Nojoomi, Ashraf Mohabati Mobarez, Seyed Davar Siadat, Ali Hatef Salmanian, Nima Khoramabadi, Improvement of Large-scale PRP production by Haemophilus influenzae typeb, using modified CY medium, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 1(4): 127. magiran.com/p1034129
فرشاد نجومی، اشرف محبتی مبارز، سید داور سیادت، علی هاتف سلمانیان، نیما خرم آبادی، "بهبود تولید PRP هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b با استفاده از محیط کشت CY اصلاح شده در مقیاس نیمه صنعتی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 1، شماره 4 (1391): 127. magiran.com/p1034129
Farshad Nojoomi, Ashraf Mohabati Mobarez, Seyed Davar Siadat, Ali Hatef Salmanian, Nima Khoramabadi, "Improvement of Large-scale PRP production by Haemophilus influenzae typeb, using modified CY medium", Journal of Fasa University of Medical Sciences 1, no.4 (2012): 127. magiran.com/p1034129
فرشاد نجومی، اشرف محبتی مبارز، سید داور سیادت، علی هاتف سلمانیان، نیما خرم آبادی، (1391). 'بهبود تولید PRP هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b با استفاده از محیط کشت CY اصلاح شده در مقیاس نیمه صنعتی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(4)، صص.127. magiran.com/p1034129
Farshad Nojoomi, Ashraf Mohabati Mobarez, Seyed Davar Siadat, Ali Hatef Salmanian, Nima Khoramabadi, (2012). 'Improvement of Large-scale PRP production by Haemophilus influenzae typeb, using modified CY medium', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(4), pp.127. magiran.com/p1034129
فرشاد نجومی؛ اشرف محبتی مبارز؛ سید داور سیادت؛ علی هاتف سلمانیان؛ نیما خرم آبادی. "بهبود تولید PRP هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b با استفاده از محیط کشت CY اصلاح شده در مقیاس نیمه صنعتی". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1 ،4 ، 1391، 127. magiran.com/p1034129
Farshad Nojoomi; Ashraf Mohabati Mobarez; Seyed Davar Siadat; Ali Hatef Salmanian; Nima Khoramabadi. "Improvement of Large-scale PRP production by Haemophilus influenzae typeb, using modified CY medium", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1, 4, 2012, 127. magiran.com/p1034129
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال