ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل عبدالله زاده، مسعود رضایی، هدایت حسینی، رضا صفری، زهرا یعقوب زاده، (1391). اثر مهاری نایسین بر لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده در گوشت چرخ شده و سوریمی ماهی، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(4)، 166. magiran.com/p1034135
Esmail Abdollahzadeh, Masoud Rezaei, Hedayat Hosseini, Reza Safari, Zahra Yaghoubzade, (2012). Inhibitory Effect of Nisin on Listeria monocytogenes Inoculated into Surimi and Minced Meat, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(4), 166. magiran.com/p1034135
اسماعیل عبدالله زاده، مسعود رضایی، هدایت حسینی، رضا صفری، زهرا یعقوب زاده، اثر مهاری نایسین بر لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده در گوشت چرخ شده و سوریمی ماهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 1(4): 166. magiran.com/p1034135
Esmail Abdollahzadeh, Masoud Rezaei, Hedayat Hosseini, Reza Safari, Zahra Yaghoubzade, Inhibitory Effect of Nisin on Listeria monocytogenes Inoculated into Surimi and Minced Meat, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 1(4): 166. magiran.com/p1034135
اسماعیل عبدالله زاده، مسعود رضایی، هدایت حسینی، رضا صفری، زهرا یعقوب زاده، "اثر مهاری نایسین بر لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده در گوشت چرخ شده و سوریمی ماهی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 1، شماره 4 (1391): 166. magiran.com/p1034135
Esmail Abdollahzadeh, Masoud Rezaei, Hedayat Hosseini, Reza Safari, Zahra Yaghoubzade, "Inhibitory Effect of Nisin on Listeria monocytogenes Inoculated into Surimi and Minced Meat", Journal of Fasa University of Medical Sciences 1, no.4 (2012): 166. magiran.com/p1034135
اسماعیل عبدالله زاده، مسعود رضایی، هدایت حسینی، رضا صفری، زهرا یعقوب زاده، (1391). 'اثر مهاری نایسین بر لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده در گوشت چرخ شده و سوریمی ماهی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(4)، صص.166. magiran.com/p1034135
Esmail Abdollahzadeh, Masoud Rezaei, Hedayat Hosseini, Reza Safari, Zahra Yaghoubzade, (2012). 'Inhibitory Effect of Nisin on Listeria monocytogenes Inoculated into Surimi and Minced Meat', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(4), pp.166. magiran.com/p1034135
اسماعیل عبدالله زاده؛ مسعود رضایی؛ هدایت حسینی؛ رضا صفری؛ زهرا یعقوب زاده. "اثر مهاری نایسین بر لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده در گوشت چرخ شده و سوریمی ماهی". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1 ،4 ، 1391، 166. magiran.com/p1034135
Esmail Abdollahzadeh; Masoud Rezaei; Hedayat Hosseini; Reza Safari; Zahra Yaghoubzade. "Inhibitory Effect of Nisin on Listeria monocytogenes Inoculated into Surimi and Minced Meat", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1, 4, 2012, 166. magiran.com/p1034135
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال