ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید نجاتی، خدابخش احمدی، مریم شریفیان، فاطمه شعاعی، (1391). مقایسه ابعاد کیفیت زندگی در دهه های سنی مختلف: پیش بینی برای سالمندان، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(4)، 172. magiran.com/p1034136
Vahid Nejati, Khodabakhsh Ahmadi, Maryam Sharifian, Fatemah Shoaee, (2012). Comparing quality of life dimension in different age decades: prediction for aging, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(4), 172. magiran.com/p1034136
وحید نجاتی، خدابخش احمدی، مریم شریفیان، فاطمه شعاعی، مقایسه ابعاد کیفیت زندگی در دهه های سنی مختلف: پیش بینی برای سالمندان. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 1(4): 172. magiran.com/p1034136
Vahid Nejati, Khodabakhsh Ahmadi, Maryam Sharifian, Fatemah Shoaee, Comparing quality of life dimension in different age decades: prediction for aging, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 1(4): 172. magiran.com/p1034136
وحید نجاتی، خدابخش احمدی، مریم شریفیان، فاطمه شعاعی، "مقایسه ابعاد کیفیت زندگی در دهه های سنی مختلف: پیش بینی برای سالمندان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 1، شماره 4 (1391): 172. magiran.com/p1034136
Vahid Nejati, Khodabakhsh Ahmadi, Maryam Sharifian, Fatemah Shoaee, "Comparing quality of life dimension in different age decades: prediction for aging", Journal of Fasa University of Medical Sciences 1, no.4 (2012): 172. magiran.com/p1034136
وحید نجاتی، خدابخش احمدی، مریم شریفیان، فاطمه شعاعی، (1391). 'مقایسه ابعاد کیفیت زندگی در دهه های سنی مختلف: پیش بینی برای سالمندان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(4)، صص.172. magiran.com/p1034136
Vahid Nejati, Khodabakhsh Ahmadi, Maryam Sharifian, Fatemah Shoaee, (2012). 'Comparing quality of life dimension in different age decades: prediction for aging', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(4), pp.172. magiran.com/p1034136
وحید نجاتی؛ خدابخش احمدی؛ مریم شریفیان؛ فاطمه شعاعی. "مقایسه ابعاد کیفیت زندگی در دهه های سنی مختلف: پیش بینی برای سالمندان". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1 ،4 ، 1391، 172. magiran.com/p1034136
Vahid Nejati; Khodabakhsh Ahmadi; Maryam Sharifian; Fatemah Shoaee. "Comparing quality of life dimension in different age decades: prediction for aging", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1, 4, 2012, 172. magiran.com/p1034136
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال