ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا مستانه، لطف الله موصلی، مریم جهانگیری، مریم دوست، علی عشقی، (1391). توانمندی ها و محدودیت های مدیریت بحران در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(4)، 189. magiran.com/p1034140
Zahra Mastaneh, Lotfollah Mouseli, Maryam Jahangiri, Maryam Doost, Ali Eshghi, (2012). Strength and Weakness of Crisis Management in Hormozgan Medical University's Hospitals, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(4), 189. magiran.com/p1034140
زهرا مستانه، لطف الله موصلی، مریم جهانگیری، مریم دوست، علی عشقی، توانمندی ها و محدودیت های مدیریت بحران در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 1(4): 189. magiran.com/p1034140
Zahra Mastaneh, Lotfollah Mouseli, Maryam Jahangiri, Maryam Doost, Ali Eshghi, Strength and Weakness of Crisis Management in Hormozgan Medical University's Hospitals, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 1(4): 189. magiran.com/p1034140
زهرا مستانه، لطف الله موصلی، مریم جهانگیری، مریم دوست، علی عشقی، "توانمندی ها و محدودیت های مدیریت بحران در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 1، شماره 4 (1391): 189. magiran.com/p1034140
Zahra Mastaneh, Lotfollah Mouseli, Maryam Jahangiri, Maryam Doost, Ali Eshghi, "Strength and Weakness of Crisis Management in Hormozgan Medical University's Hospitals", Journal of Fasa University of Medical Sciences 1, no.4 (2012): 189. magiran.com/p1034140
زهرا مستانه، لطف الله موصلی، مریم جهانگیری، مریم دوست، علی عشقی، (1391). 'توانمندی ها و محدودیت های مدیریت بحران در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(4)، صص.189. magiran.com/p1034140
Zahra Mastaneh, Lotfollah Mouseli, Maryam Jahangiri, Maryam Doost, Ali Eshghi, (2012). 'Strength and Weakness of Crisis Management in Hormozgan Medical University's Hospitals', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(4), pp.189. magiran.com/p1034140
زهرا مستانه؛ لطف الله موصلی؛ مریم جهانگیری؛ مریم دوست؛ علی عشقی. "توانمندی ها و محدودیت های مدیریت بحران در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1 ،4 ، 1391، 189. magiran.com/p1034140
Zahra Mastaneh; Lotfollah Mouseli; Maryam Jahangiri; Maryam Doost; Ali Eshghi. "Strength and Weakness of Crisis Management in Hormozgan Medical University's Hospitals", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1, 4, 2012, 189. magiran.com/p1034140
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال