ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسر منصوری، علی مروج، سهراب نجفی پور، سید امین کوهپایه، محمدحسن مشکی باف، عباس عبداللهی، منوچهر رسولی، قادر الله وردی، (1391). ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن اینترلوکین 18 (موقعیت های -137 G/C، -656 G/T و +105 A/C) و بیماری کالاآزار، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(2)، 259. magiran.com/p1034159
Yaser Mansoori, Ali Moravej, Sohrab Najafipour, Seyed Amin Kouhpayeh, Mohammad Hasan Meshkibaf, Abbas Abdollahi, Manochehr Rasouli, Ghader Allahverdi, (2012). Association of IL18 gene polymorphisms (positions -656 G/T, -137 G/C and +105A/C) with Kala-Azar, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(2), 259. magiran.com/p1034159
یاسر منصوری، علی مروج، سهراب نجفی پور، سید امین کوهپایه، محمدحسن مشکی باف، عباس عبداللهی، منوچهر رسولی، قادر الله وردی، ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن اینترلوکین 18 (موقعیت های -137 G/C، -656 G/T و +105 A/C) و بیماری کالاآزار. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(2): 259. magiran.com/p1034159
Yaser Mansoori, Ali Moravej, Sohrab Najafipour, Seyed Amin Kouhpayeh, Mohammad Hasan Meshkibaf, Abbas Abdollahi, Manochehr Rasouli, Ghader Allahverdi, Association of IL18 gene polymorphisms (positions -656 G/T, -137 G/C and +105A/C) with Kala-Azar, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(2): 259. magiran.com/p1034159
یاسر منصوری، علی مروج، سهراب نجفی پور، سید امین کوهپایه، محمدحسن مشکی باف، عباس عبداللهی، منوچهر رسولی، قادر الله وردی، "ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن اینترلوکین 18 (موقعیت های -137 G/C، -656 G/T و +105 A/C) و بیماری کالاآزار"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 2 (1391): 259. magiran.com/p1034159
Yaser Mansoori, Ali Moravej, Sohrab Najafipour, Seyed Amin Kouhpayeh, Mohammad Hasan Meshkibaf, Abbas Abdollahi, Manochehr Rasouli, Ghader Allahverdi, "Association of IL18 gene polymorphisms (positions -656 G/T, -137 G/C and +105A/C) with Kala-Azar", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.2 (2012): 259. magiran.com/p1034159
یاسر منصوری، علی مروج، سهراب نجفی پور، سید امین کوهپایه، محمدحسن مشکی باف، عباس عبداللهی، منوچهر رسولی، قادر الله وردی، (1391). 'ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن اینترلوکین 18 (موقعیت های -137 G/C، -656 G/T و +105 A/C) و بیماری کالاآزار'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(2)، صص.259. magiran.com/p1034159
Yaser Mansoori, Ali Moravej, Sohrab Najafipour, Seyed Amin Kouhpayeh, Mohammad Hasan Meshkibaf, Abbas Abdollahi, Manochehr Rasouli, Ghader Allahverdi, (2012). 'Association of IL18 gene polymorphisms (positions -656 G/T, -137 G/C and +105A/C) with Kala-Azar', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(2), pp.259. magiran.com/p1034159
یاسر منصوری؛ علی مروج؛ سهراب نجفی پور؛ سید امین کوهپایه؛ محمدحسن مشکی باف؛ عباس عبداللهی؛ منوچهر رسولی؛ قادر الله وردی. "ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن اینترلوکین 18 (موقعیت های -137 G/C، -656 G/T و +105 A/C) و بیماری کالاآزار". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،2 ، 1391، 259. magiran.com/p1034159
Yaser Mansoori; Ali Moravej; Sohrab Najafipour; Seyed Amin Kouhpayeh; Mohammad Hasan Meshkibaf; Abbas Abdollahi; Manochehr Rasouli; Ghader Allahverdi. "Association of IL18 gene polymorphisms (positions -656 G/T, -137 G/C and +105A/C) with Kala-Azar", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 2, 2012, 259. magiran.com/p1034159
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال