ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغر اصغرنژاد فرید، شهرام مرادی، سعیده زنویان، (1389). رابطه بین سلامت روان و هوش هیجانی کارکنان بانک مسکن، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 2(4)، 9. magiran.com/p1034535
Ali Asghar Asgharnejad, Shahram Moradi, Saeedeh Zenoozian, (2010). Investigation the mental the and emotional intelligence of employees of Maskan Bank in Tehran, Journal of Career and Organization Consulting, 2(4), 9. magiran.com/p1034535
علی اصغر اصغرنژاد فرید، شهرام مرادی، سعیده زنویان، رابطه بین سلامت روان و هوش هیجانی کارکنان بانک مسکن. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 1389؛ 2(4): 9. magiran.com/p1034535
Ali Asghar Asgharnejad, Shahram Moradi, Saeedeh Zenoozian, Investigation the mental the and emotional intelligence of employees of Maskan Bank in Tehran, Journal of Career and Organization Consulting, 2010; 2(4): 9. magiran.com/p1034535
علی اصغر اصغرنژاد فرید، شهرام مرادی، سعیده زنویان، "رابطه بین سلامت روان و هوش هیجانی کارکنان بانک مسکن"، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی 2، شماره 4 (1389): 9. magiran.com/p1034535
Ali Asghar Asgharnejad, Shahram Moradi, Saeedeh Zenoozian, "Investigation the mental the and emotional intelligence of employees of Maskan Bank in Tehran", Journal of Career and Organization Consulting 2, no.4 (2010): 9. magiran.com/p1034535
علی اصغر اصغرنژاد فرید، شهرام مرادی، سعیده زنویان، (1389). 'رابطه بین سلامت روان و هوش هیجانی کارکنان بانک مسکن'، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 2(4)، صص.9. magiran.com/p1034535
Ali Asghar Asgharnejad, Shahram Moradi, Saeedeh Zenoozian, (2010). 'Investigation the mental the and emotional intelligence of employees of Maskan Bank in Tehran', Journal of Career and Organization Consulting, 2(4), pp.9. magiran.com/p1034535
علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ شهرام مرادی؛ سعیده زنویان. "رابطه بین سلامت روان و هوش هیجانی کارکنان بانک مسکن". فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 2 ،4 ، 1389، 9. magiran.com/p1034535
Ali Asghar Asgharnejad; Shahram Moradi; Saeedeh Zenoozian. "Investigation the mental the and emotional intelligence of employees of Maskan Bank in Tehran", Journal of Career and Organization Consulting, 2, 4, 2010, 9. magiran.com/p1034535
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال