ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیوان جباری، محمد باقر توکلی، سید مجتبی حسینی، (1391). بسط و پیاده سازی الگوریتم Convolution برای محاسبه ی دوز تابش فوتون در پرتودرمانی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 30(198)، 11. magiran.com/p1036886
Keyvan Jabbari, Mohammad Bagher Tavakoli, Sayed Mojtaba Hosseini, (2012). Development and Implementation of the Convolution Method for Photon Dose Calculation in Radiation Therapy, Journal Of Isfahan Medical School, 30(198), 11. magiran.com/p1036886
کیوان جباری، محمد باقر توکلی، سید مجتبی حسینی، بسط و پیاده سازی الگوریتم Convolution برای محاسبه ی دوز تابش فوتون در پرتودرمانی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1391؛ 30(198): 11. magiran.com/p1036886
Keyvan Jabbari, Mohammad Bagher Tavakoli, Sayed Mojtaba Hosseini, Development and Implementation of the Convolution Method for Photon Dose Calculation in Radiation Therapy, Journal Of Isfahan Medical School, 2012; 30(198): 11. magiran.com/p1036886
کیوان جباری، محمد باقر توکلی، سید مجتبی حسینی، "بسط و پیاده سازی الگوریتم Convolution برای محاسبه ی دوز تابش فوتون در پرتودرمانی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 30، شماره 198 (1391): 11. magiran.com/p1036886
Keyvan Jabbari, Mohammad Bagher Tavakoli, Sayed Mojtaba Hosseini, "Development and Implementation of the Convolution Method for Photon Dose Calculation in Radiation Therapy", Journal Of Isfahan Medical School 30, no.198 (2012): 11. magiran.com/p1036886
کیوان جباری، محمد باقر توکلی، سید مجتبی حسینی، (1391). 'بسط و پیاده سازی الگوریتم Convolution برای محاسبه ی دوز تابش فوتون در پرتودرمانی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 30(198)، صص.11. magiran.com/p1036886
Keyvan Jabbari, Mohammad Bagher Tavakoli, Sayed Mojtaba Hosseini, (2012). 'Development and Implementation of the Convolution Method for Photon Dose Calculation in Radiation Therapy', Journal Of Isfahan Medical School, 30(198), pp.11. magiran.com/p1036886
کیوان جباری؛ محمد باقر توکلی؛ سید مجتبی حسینی. "بسط و پیاده سازی الگوریتم Convolution برای محاسبه ی دوز تابش فوتون در پرتودرمانی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 30 ،198 ، 1391، 11. magiran.com/p1036886
Keyvan Jabbari; Mohammad Bagher Tavakoli; Sayed Mojtaba Hosseini. "Development and Implementation of the Convolution Method for Photon Dose Calculation in Radiation Therapy", Journal Of Isfahan Medical School, 30, 198, 2012, 11. magiran.com/p1036886
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال