ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن قاسم پور، محمد سلامی راوندی، (1391). بررسی تحلیلی تطبیقی روایات ناظر بر زندگانی یوسف در مصر در منابع تفسیری فریقین، مجله کتاب قیم، 1(3)، 149. magiran.com/p1037359
Mohsen Qasempoor, Mohammad Salami Ravandi, (2012). An analytical-comparative study of Sunni and Shiite narratives concerning the life of Joseph in Egypt, Journal of Ketab - e - Qayyem, 1(3), 149. magiran.com/p1037359
محسن قاسم پور، محمد سلامی راوندی، بررسی تحلیلی تطبیقی روایات ناظر بر زندگانی یوسف در مصر در منابع تفسیری فریقین. مجله کتاب قیم، 1391؛ 1(3): 149. magiran.com/p1037359
Mohsen Qasempoor, Mohammad Salami Ravandi, An analytical-comparative study of Sunni and Shiite narratives concerning the life of Joseph in Egypt, Journal of Ketab - e - Qayyem, 2012; 1(3): 149. magiran.com/p1037359
محسن قاسم پور، محمد سلامی راوندی، "بررسی تحلیلی تطبیقی روایات ناظر بر زندگانی یوسف در مصر در منابع تفسیری فریقین"، مجله کتاب قیم 1، شماره 3 (1391): 149. magiran.com/p1037359
Mohsen Qasempoor, Mohammad Salami Ravandi, "An analytical-comparative study of Sunni and Shiite narratives concerning the life of Joseph in Egypt", Journal of Ketab - e - Qayyem 1, no.3 (2012): 149. magiran.com/p1037359
محسن قاسم پور، محمد سلامی راوندی، (1391). 'بررسی تحلیلی تطبیقی روایات ناظر بر زندگانی یوسف در مصر در منابع تفسیری فریقین'، مجله کتاب قیم، 1(3)، صص.149. magiran.com/p1037359
Mohsen Qasempoor, Mohammad Salami Ravandi, (2012). 'An analytical-comparative study of Sunni and Shiite narratives concerning the life of Joseph in Egypt', Journal of Ketab - e - Qayyem, 1(3), pp.149. magiran.com/p1037359
محسن قاسم پور؛ محمد سلامی راوندی. "بررسی تحلیلی تطبیقی روایات ناظر بر زندگانی یوسف در مصر در منابع تفسیری فریقین". مجله کتاب قیم، 1 ،3 ، 1391، 149. magiran.com/p1037359
Mohsen Qasempoor; Mohammad Salami Ravandi. "An analytical-comparative study of Sunni and Shiite narratives concerning the life of Joseph in Egypt", Journal of Ketab - e - Qayyem, 1, 3, 2012, 149. magiran.com/p1037359
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال